Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, november 2015

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 20 november 2015

Markttransacties

Tenuitvoerlegging van de verhoging van de effectenemissielimiet voor activa-aankopen in het kader van het overheidsprogramma voor aankoop van activa (PSPP)

Op 5 november 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/33 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten dat kracht van wet verleent aan het besluit dat op 3 september 2015 door de Raad van Bestuur is genomen ter verhoging van de effectenemissielimiet van het PSPP per internationaal effectenidentificatienummer, van 25% naar 33%. Het Besluit licht toe dat de effectenemissielimiet is vastgesteld op 33% per obligatie, met uitzondering van bepaalde obligaties die een gestandaardiseerde collectieve-actieclausule ("collective action clause" ofwel CAC) hebben die verschilt van de model-CAC van het eurogebied, waarvoor een verificatie per geval wordt voorzien. Het Besluit, dat op 10 november 2015 van kracht werd, is samen met een begeleidend persbericht beschikbaar op de website van de ECB.

Actualisering van de Algemene Documentatie

Op 18 november 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2015/34 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (Richtsnoer Algemene Documentatie), en Richtsnoer ECB/2015/35 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages ("haircuts"). Voorzieningen betreffende surpluspercentages zullen vanaf nu worden opgenomen in deze afzonderlijke rechtshandeling die ervoor zal zorgen dat de tenuitvoerlegging van wijzigingen in het desbetreffende kader worden gestroomlijnd zodra de bijbehorende besluiten zijn goedgekeurd. Beide Richtsnoeren, samen met een persbericht daarover, zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Antwoord van het Eurosysteem op de openbare raadpleging van de Europese Commissie inzake de mogelijke invloed van CRR en CRD IV op de financiering van de economie door banken

Op 2 november 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord van het Eurosysteem op de openbare raadpleging van de Europese Commissie inzake de mogelijke invloed van de Verordening Kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation ofwel CRR) en de Richtlijn Kapitaalvereisten IV (Capital Requirements Directive IV ofwel CRD IV) op de financiering van de economie door banken. Dit antwoord werd daarop naar de Europese Commissie gezonden. Het antwoord van het Eurosysteem is beschikbaar op de website van de ECB.

Financial Stability Review november 2015

Op 18 november 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de "Financial Stability Review - november 2015", waarin een beoordeling wordt gegeven van de belangrijkste risicobronnen en kwetsbaarheden met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied en een uitgebreide analyse van het schokabsorptievermogen van het financiële stelsel van het eurogebied. De Review zal op 26 november 2015 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de voorlopige evaluatie van aan de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen gerelateerde voorwaarden in Hongarije

Op 23 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/38.

ECB-Advies inzake reserveratio's in Hongarije

Op 28 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/39.

ECB-Advies inzake het depositogarantiestelsel in Ierland

Op 29 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/40.

ECB-Advies inzake de gewijzigde Statuten van de Banca d'Italia

Op 30 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca d’Italia, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/41.

ECB-Advies inzake het institutionele kader voor de afwikkeling van instellingen in België

Op 4 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique namens de Belgische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/42.

ECB-Advies inzake het oplossen van crisissituaties in de financiële markt en inzake een bijzondere heffing voor geselecteerde financiële instellingen in Slowakije

Op 6 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/43.

ECB-Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen in Ierland

Op 11 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse minister van Overheidsuitgaven en Hervorming, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/44.

ECB-Advies inzake de regulering van ondernemingen die krediet aantrekken in Cyprus

Op 12 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Cypriotische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/45.

ECB-Advies inzake een bankrekeningenregister in Bulgarije

Op 13 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Bulgaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/46.

ECB-Advies inzake begeleidende maatregelen bij de Verordening betreffende het Uniforme Afwikkelingsmechanisme in Oostenrijk

Op 13 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/47.

Statistieken

Concept-Verordening van de ECB inzake het verzamelen van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens

Op 18 november 2015 heeft de Raad van Bestuur een positief principebesluit genomen over een concept-ECB-Verordening inzake het verzamelen van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens ("AnaCredit"). De uiteindelijke beslissing over de goedkeuring van de concept-Verordening zal niet eerder worden genomen totdat de Raad van Bestuur is geïnformeerd over de schattingen met betrekking tot het desbetreffende IT-project en over de kosten en batenprocedure die gebruikt wordt om de rapportagevereisten op te stellen zoals die in de concept-Verordening worden omschreven. Intussen is de Raad van Bestuur akkoord gegaan met de publicatie van de concept-Verordening alsmede begeleidende bijlagen op de website van de ECB om de transparantie ten opzichte van de markten te vergroten en de planning in de markten te bevorderen.

Corporate governance

De actualisatie van het juridisch kader van de ECB voor aanbesteding

Op 29 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/32 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding, een herschikking van Besluit ECB/2007/5, om rekening te houden met de recente Unierichtlijnen inzake openbare aanbestedingen en de jongste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, alsmede de ervaring die gedurende zeven jaar is opgedaan met de toepassing van de aanbestedingsregels van de ECB. Het Besluit zal op de website van de ECB gepubliceerd worden.

ECB-Besluit tot vaststelling van feedbackverstrekkingbeginselen betreffende de werkzaamhedenverrichting door NBA-subcoördinatoren

Op 18 november 2015 heet de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/36 tot vaststelling van feedbackverstrekkingbeginselen betreffende de werkzaamhedenverrichting door subcoördinatoren van nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) in de gezamenlijke toezichthoudende teams (GTT’s) van het Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme (SSM). Dit Besluit voert een eenvormig proces in voor feedbackverstrekking betreffende de werkzaamhedenverrichting door NBA-subcoördinatoren in de GTT's van het SSM om mede voor het goed functioneren van de GTT's te zorgen. Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Uitkomsten van de alomvattende beoordeling van Griekse banken

Op 31 oktober 2015 heeft de ECB haar uitkomsten van de alomvattende beoordeling van de vier belangrijkste Griekse banken onder haar toezicht uitgevoerd in overeenstemming met het besluit van de Eurotop op 12 juli 2015 en het op 19 augustus 2015 ondertekende memorandum van overeenstemming tussen de Griekse Republiek, de Bank van Griekenland en de Europese Commissie, die optraden namens het Europees Stabiliteitsmechanisme. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website bankentoezicht van de ECB.

Uitkomsten van de Alomvattende Beoordeling van 2015

Op 14 november 2015 publiceerde de ECB de uitkomsten van de alomvattende beoordeling die zij tussen maart en november 2015 voor negen banken uitvoerde. Een persbericht hierover, samen met een technische bijlage die nadere informatie biedt over de toegepaste methodologie, de activakwaliteitsbeoordeling en de uitkomsten van de stresstest, is beschikbaar op de website bankentoezicht van de ECB.