Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, Mei 2015

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 22 mei 2015

Markttransacties

ECB-Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/60 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem

Op 16 april 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2015/20 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/60 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem met het doel de veranderingen weer te geven in het onderpandskader van het Eurosysteem ten aanzien van de aanvaardbare couponstructuur voor beleenbare verhandelbare activa. Met name verheldert de aanpassing dat verhandelbare activa met coupons met variabele rente beleenbaar kunnen blijven zolang de feitelijke kasstroom verschuldigd aan de houders van de notes, niet-negatief blijft. Richtsnoer ECB/2014/60, met deze technische aanpassing, is op 1 mei 2015 in werking getreden. Het Richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Nieuwe koppelingen tussen afwikkelingssystemen voor effecten, beoordeeld aan de hand van normen voor krediettransacties van het Eurosysteem

Op 30 april 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de directe koppeling van het CASCADE-platform (CBF-CASCADE) van Clearstream Banking Frankfurt aan Clearstream Banking Luxembourg (CBL), en aan de indirecte koppeling van CBF-CASCADE via CBL aan Euroclear Finland als in aanmerking komend voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst van alle in aanmerking komende koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review – mei 2015

Op 20 mei 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de "Financial Stability Review" van mei 2015, die een beoordeling geeft van de belangrijkste risicobronnen en kwetsbaarheden met betrekking tot de financiële stabiliteit binnen het financiële stelsel van het eurogebied en die een uitgebreide analyse biedt van het schokabsorptievermogen van het financiële stelsel van het eurogebied. De Review zal eind mei 2015 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken

Vertrouwelijkheid van statistische gegevens

Op 7 mei 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de aanbevelingen uiteengezet in het verslag over de genomen maatregelen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de statistische gegevens genoemd in Verordening (EU) nr. 951/2009 van de Raad van 9 oktober 2009 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2533/98 van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank. Een samenvatting van het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24)

Op 16 april 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EU) nr. 2015/730 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) (ECB/2015/18). De gewijzigde Verordening brengt Verordening (EU) nr. 1011/2012 op één lijn met Verordening (EU) nr. 1374/2014 betreffende statistische rapportagevereisten voor verzekeringsinstellingen (ECB/2014/50) en stelt statistische rapportagevereisten vast voor aangehouden effecten van verzekeringsinstellingen. De Verordening is in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten

Op 16 april 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2015/19 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten. Het doel van de wijziging is de noodzakelijke procedures voor nationale centrale banken vast te stellen voor de rapportage aan de Europese Centrale Bank. Het gewijzigde Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate Governance

Leden van het Ethisch Comité van de ECB

De Raad van Bestuur heeft Jean-Claude Trichet, Hans Tietmeyer en Klaus Liebscher benoemd tot leden van het Ethisch Comité van de ECB. Conform Artikel 2.2 van Besluit ECB/2014/59 heeft het Comité Jean-Claude Trichet als voorzitter aangewezen. De Raad van Bestuur is op 20 mei 2015 terzake geïnformeerd.

Bankentoezicht

ECB-Besluit inzake kredietinstellingen die worden onderworpen aan de alomvattende beoordeling in 2015

Op 27 april 2015 heeft de Raad van bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/21 dat bepaalt welke kredietinstellingen onderworpen zullen worden aan een alomvattende beoordeling die in 2015 door de ECB zal worden uitgevoerd. Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijzigingen van de ECB-besluiten inzake significantie met betrekking tot 23 kredietinstellingen

Op 12 mei 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan wijzigingen van besluiten inzake significantie met betrekking tot 23 kredietinstellingen. Het doel van deze wijzigingen is veranderingen in de groepsstructuur van de belangrijke instellingen ("significant institutions" of SI) in kwestie weer te geven en noodzakelijke correcties door te voeren. In aansluiting op de wijzigingen, ook in de lijst van minder belangrijke instellingen ("less significant institutions" of LSI), zal de aangepaste lijst van onder toezicht staande entiteiten (zowel SI als LSI) worden gepubliceerd op de website van de ECB conform Artikel 49 van Verordening ECB/2014/17 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening).