Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, maart 2017

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2017

EMBARGO

Persembargo tot 15:00 uur Midden-Europese tijd op vrijdag 24 maart 2017

Externe communicatie

Jaarverslag 2016 van de ECB

Op 22 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag 2016 van de ECB, dat aan het Europees Parlement zal worden aangeboden en op 10 april 2017 in 23 officiële talen van de Europese Unie op de website van de ECB zal worden gepubliceerd. Op diezelfde dag zal het tevens worden gepresenteerd aan de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Gebruikersbeoordeling van nieuwe koppelingen tussen effectenafwikkelingssystemen

Op 15 maart heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan twee nieuwe directe koppelingen, van Euroclear France naar Clearstream Banking AG-system en van Euroclear France naar Monte Titoli, die kunnen worden gebruikt voor de afwikkeling van krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst met erkende directe en indirecte koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de toedeling van nieuwe met hypothecair krediet verband houdende taken aan de Central Bank of Cyprus

Op 17 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/3.

ECB-Advies inzake de deelname van Italië aan een aantal programma's van het Internationaal Monetair Fonds: de verlenging van de Nieuwe Leningsarrangementen, de bijdrage aan het Poverty Reduction and Growth Trust-fonds en de nieuwe bilaterale leningovereenkomst

Op 22 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse ministerie voor de Economie en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/4.

ECB-Advies inzake de verstrekking van informatie en gegevens door betalingssystemen, betalingsregelingen, effectenbewaarinstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen in Polen

Op 1 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse minister van Economische Ontwikkeling en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/5.

ECB-Advies inzake Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

Op 8 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/6.

ECB-Advies inzake bepaalde wijzigingen van het wettelijke kader betreffende uitgestelde belastingvorderingen in Griekenland

Op 15 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/7.

ECB-Advies inzake de beperking van de verplichting tot het ontvangen van contante betalingen in Denemarken

Op 21 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Deense Autoriteit voor Financieel Toezicht, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/8.

Corporate governance

Herziene goede praktijken voor de selectie en het mandaat van externe accountants als bedoeld in Artikel 27.1 van de Statuten van het ESCB en van de ECB

Op 10 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de herziene versie van de Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute [Goede praktijken voor de selectie en het mandaat van externe accountants als bedoeld in Artikel 27.1 van de Statuten van het ESCB en van de ECB]. De Good Practices, die zijn te vinden op de website van de ECB, stellen de Raad van Bestuur in staat te waarborgen dat zijn aanbevelingen aan de Raad van de Europese Unie voor de benoeming van externe accountants voor de nationale centrale banken zijn gebaseerd op passende en geharmoniseerde selectiecriteria.

Bankentoezicht

ECB-Gids inzake de Gerichte Toetsing van Interne Modellen

Op 17 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om een ontwerp-Gids van de ECB inzake de Gerichte Toetsing van Interne Modellen (Targeted Review of Internal Models of TRIM) te publiceren. In de Gids inzake de TRIM, waarin het standpunt van de ECB ten aanzien van passende toezichtspraktijken wordt gepresenteerd, wordt uiteengezet hoe de ECB voornemens is de relevante EU-wetgeving met betrekking tot interne modellen voor krediet-, markt- en tegenpartijkredietrisico te interpreteren, en daarnaast wordt ingegaan op algemene kwesties met betrekking tot de governance van modellen. De Gids zal te zijner tijd worden gepubliceerd op de website van het Bankentoezicht van de ECB en zal tijdens het gehele TRIM-project verder worden bijgewerkt.

Naleving van EBA-richtsnoeren inzake verzamelde Icaap- en Ilaap-informatie met het oog op het SREP

Op 17 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur, op voorstel daartoe van de Raad van Toezicht, geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de ECB de Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) inzake verzamelde Icaap- en Ilaap-informatie met het oog op het SREP (EBA/GL/2016/10) na te leven. Deze Richtsnoeren specificeren de informatie die de bevoegde autoriteiten bij instellingen dienen te vergaren met betrekking tot het interne proces voor beoordeling van de kapitaaltoereikendheid (internal capital adequacy assessment process of ICAAP) en het interne proces voor beoordeling van de liquiditeittoereikendheid (internal liquidity adequacy assessment process of ILAAP). De mate van naleving van deze Richtsnoeren, die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn, wordt op de website van de EBA bekendgemaakt.

Leidraad van de ECB inzake niet-renderende leningen

Op 8 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht de definitieve leidraad van de ECB voor banken inzake niet-renderende leningen (non-performing loans of NPL's) te publiceren. In deze leidraad worden uiteengezet de maatregelen, processen en best practices die banken als eerste prioriteit zouden moeten aanhouden bij het vinden van een oplossing voor hun NPL's. De leidraad is gebaseerd op een aantal best practices die zijn opgesteld door een in NPL's gespecialiseerde groep van hooggeplaatste medewerkers van de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten, die in juli 2015 is opgericht door de Raad van Toezicht met de opdracht een consistente toezichtsaanpak van NPL's te ontwikkelen. De leidraad volgt op een door de ECB tussen september en november 2016 gehouden openbare raadpleging. De leidraad, die is gericht tot kredietinstellingen zoals bedoeld in Artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) Nr. 575/2013 (de Verordening Kapitaalvereisten of CRR) en die in algemene zin van toepassing is op alle belangrijke instellingen die onder het directe toezicht in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism of SSM) staan, met inbegrip van hun internationale dochterondernemingen, is te vinden op de website van het bankentoezicht van de ECB, samen met het feedbackdocument dat voortvloeide uit de openbare raadpleging.

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden 2016

Op 14 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden 2016, dat is opgesteld overeenkomstig Artikel 20 van de GTM-Verordening, en zijn toestemming gegeven voor publicatie en voor toezending ervan aan het Europees Parlement, de Raad, de Eurogroep, de Europese Commissie en de nationale parlementen van de deelnemende lidstaten. Het Jaarverslag is tevens beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Wijzigingen in significantiebesluiten van de ECB

Op 16 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de door de Raad van Toezicht voorgestelde wijzigingen in de significantiebesluiten (d.w.z. besluiten over de classificatie als 'belangrijk' of 'minder belangrijk') op grond van veranderingen die zich hebben voorgedaan in de structuur van enkele entiteiten die onder het directe toezicht van de ECB staan, en heeft de Raad van Bestuur nota genomen van wijzigingen in de lijst van minder belangrijke instellingen, die onder het toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten staan. De lijst van belangrijke instellingen en minder belangrijke instellingen wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op de website van de ECB overeenkomstig Artikel 49 van de GTM-Kaderverordening.