Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, juni 2017

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2017

Externe communicatie

ESCB-steun voor de Foreign Exchange Global Code of Conduct

Op 25 mei 2017 heeft de ECB een door de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB goedgekeurd persbericht uitgegeven waarin de publicatie van de Foreign Exchange Global Code of Conduct wordt verwelkomd. Daarmee bevestigden alle leden van het Europees Stelsel van Centrale Banken, dat wil zeggen de ECB en de nationale centrale banken van alle EU-lidstaten, hun grote inzet om de naleving van de Code in hun eigen jurisdicties, die samen een sleutelrol op de mondiale valutamarkt vervullen, te ondersteunen en te bevorderen. In het bijzonder zullen zij zich houden aan de beginselen van de Code wanneer zijn als partij op de valutamarkt optreden. Evenzo verwachten zij dat hun reguliere tegenpartijen bij valutatransacties zich aan de Code houden.

Publicatie van de overeenkomst betreffende noodliquiditeitssteun

Om de transparantie ten aanzien van de verstrekking van noodliquiditeitssteun door de nationale centrale banken verder te versterken, heeft de Raad van Bestuur op 17 mei 2017 besloten de hiermee verband houdende overeenkomst openbaar te maken. De overeenkomst betreffende noodliquiditeitssteun bepaalt specifiek de regels die gelden voor de verstrekking van noodliquiditeitssteun en de rol van de Raad van Bestuur van de ECB daarbij. Het document werd op 19 juni 2017 op de website van de ECB gepubliceerd en vervangt de noodliquiditeitssteunprocedures die in oktober 2013 openbaar waren gemaakt. Een hiermee samenhangend persbericht is ook beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingen

TARGET-jaarverslag 2016

Op 18 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het TARGET-jaarverslag over 2016, dat vervolgens op de ECB-website is geplaatst. Het TARGET-jaarverslag bevat informatie over het TARGET2-verkeer, de operationele prestaties en de belangrijkste ontwikkelingen in 2016. Het verslag van dit jaar bevat ook gedetailleerde informatie over onderwerpen die in 2016 in het bijzonder relevant waren en in de vier kaders van het verslag wordt aandacht besteed aan respectievelijk de ontwikkeling van het TARGET2-verkeer, de onderlinge afhankelijkheden binnen TARGET2, gegevens over transactieniveaus en de verordening betreffende systeemrelevante betalingssystemen (SIPS) en de cyberbestendigheid van TARGET2.

Lancering van een Eurosysteem-project betreffende de afwikkeling van directe betalingen (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS)

Op 21 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de lancering van de ontwikkeling van een pan-Europese dienst voor de afwikkeling van directe betalingen, genaamd “Target Instant Payment Settlement” (TIPS). Het doel van het TIPS-project is een pan-Europese dienst op te zetten voor de afwikkeling van directe betalingen. Deze zal burgers en bedrijven in staat stellen realtime geld naar elkaar over te maken en zal permanent, 365 dagen per jaar, beschikbaar zijn. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB en tijdens de realisatiefase van het project zal periodiek meer gedetailleerde informatie aan het publiek worden verstrekt, via de “Payments & Markets”-pagina van de ECB-website.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank, Zweden

Op 18 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Zweedse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/17.

ECB-advies inzake contante betalingen, Portugal

Op 22 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Portugese Vergadering van de Republiek, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/18.

ECB-advies betreffende de Commissie voor het monitoren van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures en de reservefondsen van bancaire stichtingen, Spanje

Op 26 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banco de España namens de Spaanse staatssecretaris voor Economie en Bedrijfsondersteuning, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/19.

ECB-advies inzake de beperking op het gebruik van contanten, België

Op 30 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/20.

ECB-advies inzake macroprudentiële maatregelen ter beperking van systeemrisico’s, Oostenrijk

Op 7 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/21.

ECB-advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU

Op 7 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/22.

ECB-advies inzake een nieuwe categorie van schuldinstrumenten, een nieuw macroprudentieel instrument, de invoering van een nieuwe categorie afwikkelingsinstelling en het uitsluiten van schuldvergelijking (CON/2017/23), België

Op 8 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Gouverneur van de Nationale Bank van België namens de minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/23.

ECB-advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije

Op 12 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van de Nationale Vergadering van de Republiek Slovenië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/24.

ECB-advies inzake het eigendomsbelang van een voor een bijzonder doel opgerichte entiteit (SPE) voor de productie van eurobankbiljetten

Op 16 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banco de España namens de Spaanse onderstaatssecretaris voor Financiën en het Ambtenarenapparaat, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/25.

Statistieken

Kwaliteitsverslag statistische gegevens 2016 betreffende monetaire en financiële statistieken voor het eurogebied

Op 18 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het kwaliteitsverslag 2016 betreffende monetaire en financiële statistieken voor het eurogebied, dat vervolgens op de website van de ECB is gepubliceerd. Dit tweejaarlijkse gegevenskwaliteitsverslag richt zich op het verzamelen, opmaken en verspreiden van voor het eurogebied relevante monetaire en financiële statistieken in 2015 en 2016 en bevat beschrijvende en kwantitatieve kwaliteitsindicatoren. Het eerste hoofdstuk bevat de hoogtepunten van de recent ingevoerde regelgevende aanpassingen, die in de verslagperiode in belangrijke mate werden beïnvloed door de nieuwe vraag naar gegevens naar aanleiding van de oprichting van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt ingegaan op onderwerpen met betrekking tot respectievelijk de statistische processen en de kwantitatieve resultaten van de gegevenskwaliteitsanalyse.

Internationale en Europese samenwerking

Het 16e jaaroverzicht van de internationale rol van de euro

Op 21 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het 16e jaaroverzicht van de internationale rol van de euro. Hierin worden de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied onderzocht. Het overzicht en het bijbehorende persbericht worden op 5 juli 2017 gepubliceerd op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Wijzigingen in significantiebesluiten van de ECB

Op 17 en 23 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de door de Raad van Toezicht voorgestelde wijzigingen in significantiebesluiten van de ECB, als gevolg van veranderingen in de structuur van enkele entiteiten die onder het directe toezicht van de ECB staan. Verder heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de wijzigingen in de lijst van minder belangrijke instellingen (die onder het toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten staan). De lijst van de belangrijke instellingen en minder belangrijke instellingen wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op de website van de ECB, overeenkomstig Artikel 49 van de GTM-Kaderverordening.

Verslag betreffende de inventarisatie van nationale kaders voor niet-renderende leningen

Op 26 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van het verslag betreffende de inventarisatie van de nationale toezichtswerkwijzen en juridische kaders met betrekking tot niet-renderende leningen ('non-performing loans' – NPL's). Dit verslag is een vervolg op het eerste, in september 2016 gepubliceerde inventarisatieverslag. Het eerste verslag kwam tot stand in nauwe samenwerking met acht nationale bevoegde autoriteiten en richtte zich in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op nieuwe best practices in jurisdicties met relatief hoge NPL-niveaus. Via dit tweede verslag wordt de inventarisatie uitgebreid naar de resterende elf landen die aan het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM) deelnemen. Het geeft daardoor een volledig beeld van de werkwijzen in het eurogebied per 31 december 2016 en ondersteunt de bijdrage van de ECB aan de Europese dialoog over NPL's. Het verslag is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Bestempeling van een instelling als een die “faalt of waarschijnlijk gaat falen”

Op 6 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een beoordeling van de Raad van Toezicht en de kennisgeving aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad met de conclusie dat Banco Popular Español S.A. faalde of waarschijnlijk ging falen als gevolg van de aanzienlijke verslechtering in de liquiditeitssituatie van de bank. In overeenstemming met artikel 18, lid 1, van de Verordening inzake het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme werd de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad geraadpleegd over de beoordeling, en stemde deze met de beoordeling in. Na de indiening van de definitieve kennisgeving bij de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad werden de centralebankfunctie van de ECB, de Europese Commissie, het Europees Comité voor systeemrisico’s, de Banco de España, het Spaanse ministerie van Economie, Industrie en Concurrentievermogen en het Spaanse Depositogarantiefonds dienovereenkomstig ingelicht. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

ECB-leidraad betreffende informatie over transacties die de grenzen overschrijden van de contractuele verplichtingen van een als sponsor optredende instelling of een als initiator optredende instelling

Op 6 juni 2017 heeft de Raad van bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van de ECB-leidraad betreffende informatie over transacties die de grenzen overschrijden van de contractuele verplichtingen van een als sponsor optredende instelling of een als initiator optredende instelling krachtens artikel 248, lid 1, van Verordening (EU) Nr. 575/2013. Met de leidraad worden de EBA-richtsnoeren in de toezichtspraktijk met betrekking tot specifieke securitisatietransacties opgenomen. De leidraad is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.