Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, juni 2016

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2016

Markttransacties

Effectieve start en definitieve specificaties van het programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen (CSPP)

Op 2 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen (corporate sector purchase programme, CSPP) op 8 juni 2016 van start zouden gaan, en hechtte de Raad zijn goedkeuring aan de resterende technische specificaties daarvan. In het bijzonder verduidelijkte de Raad van Bestuur bepaalde aspecten in verband met de toelaatbaarheid van emittenten en de toedeling van toelaatbare emittenten die openbare ondernemingen zijn aan ofwel het programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen ofwel het CSPP. Nadere details werden verschaft in een persbericht dat op dezelfde dag op de website van de ECB is gepubliceerd, samen met Besluit ECB/2016/16 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector, dat eveneens beschikbaar is op de website van de ECB.

Veranderingen in de beleenbaarheid van verhandelbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door de Helleense Republiek

Op 22 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur besloten tot herinvoering van de vrijstelling betreffende verhandelbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven of volledig worden gegarandeerd door de Helleense Republiek. Deze vrijstelling schort de toepassing van de minimalekredietratingdrempel bij de beleenbaarheidsvereisten van deze instrumenten op, op voorwaarde van de toepassing van de in het uitvoerende rechtsinstrument (ECB/2016/18) gespecificeerde haircuts. Bij het besluit van de Raad van Bestuur, dat het besluit van de Raad van 4 februari 2015 terugdraait, is rekening gehouden met de goedkeuring van de uitbetaling van de tweede tranche van het programma door de Board of Directors van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), na het positieve oordeel van de Europese Commissie, in samenspraak met de ECB, over het beleidspakket voor de eerste beoordeling van het huidige ESM-programma voor Griekenland. Besluit ECB/2016/18 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/300 is beschikbaar op de website van de ECB, samen met een daarmee verband houdend persbericht.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Harmonisatie van het rentevergoedingsstelsel voor bij het Eurosysteem aangehouden garantiefondsen

Op 9 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de harmonisatie van de rentevergoeding op de garantiefondsen van betalingssystemen die van systeemkritisch belang zijn (systemically important payment systems, SIPS) die bij het Eurosysteem worden aangehouden tegen het rentetarief op de depositofaciliteit. De geharmoniseerde rentevergoeding zal zo snel als praktisch mogelijk zijn neerslag vinden in de bilaterale overeenkomsten tussen SIPS-operators en de respectieve centrale banken van het Eurosysteem, en binnen drie maanden na publicatie van het besluit van de Raad van Bestuur, d.w.z. uiterlijk 24 september 2016. De Raad van Bestuur heeft daarnaast zijn goedkeuring gehecht aan de toepassing van het rentetarief op de depositofaciliteit voor alle bij het Eurosysteem aangehouden garantiefondsen van financiëlemarktinfrastructuren.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een verordening betreffende een geïntegreerdgegevensmodel in Oostenrijk

Op 19 mei 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Oesterreichische Nationalbank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/29.

ECB-Advies inzake de interne audit van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

Op 3 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Vergadering van de Republiek Bulgarije, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/30.

ECB-Advies inzake consumentenkrediet in Slovenië

Op 8 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Economische Ontwikkeling en Technologie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/31.

ECB-Advies inzake de verlaging van wettelijke bezoldiging voor werknemers in publieke en semipublieke sector

Op 13 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2016/32.

ECB-Advies inzake wijzigingen van de Wet op Hrvatska Narodna Banka (Kroatische Nationale Bank)

Op 15 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van de Republiek Kroatië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/33.

Bankbiljetten

Wijzigingen in Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 – CIS 2)

Op 26 mei 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2016/15 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 – CIS 2). De wijzigingen zijn het gevolg van veranderingen in de technische infrastructuur, veiligheidsvereisten en nieuwe bedrijfsbehoeften sinds de laatste wijzigingen in het Richtsnoer op 30 juni 2011. Het Richtsnoer komt beschikbaar op de website van de ECB.