Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, juni 2015

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

juni 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 19 juni 2015

Markttransacties

Vervangende aankopen door Eesti Pank

Op 2 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten dat Eesti Pank vanwege het gebrek aan overheids- en agency-obligaties die nodig zijn om de toewijzing aan Estland van richtwaarden onder het PSPP mogelijk te maken, vervangende aankopen kon doen via de verwerving van verhandelbare schuldbewijzen uitgegeven door de Estse publieke niet-financiële vennootschap Elering AS.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

TARGET-Jaarverslag 2014

Op 28 mei 2015 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van het TARGET-Jaarverslag 2014. Het verslag laat zien dat TARGET2 van wezenlijk belang blijft in het bevorderen van een geïntegreerde geldmarkt in het eurogebied, hetgeen een voorwaarde is voor de effectieve tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke monetaire beleid, en bijdraagt aan de integratie van de financiële markten in het eurogebied en uiteindelijk aan financiële stabiliteit. Het verslag is, samen met een persbericht, op 1 juni 2015 gepubliceerd op de website van de ECB.

T2S statusrapport – juni 2015

Op 17 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van de stand van zaken inzake de voorbereiding van het TARGET2-Securities-project met het oog op de startdatum van de eerste migratiegolf op 22 juni 2015. Bovendien ondersteunde de Raad van Bestuur de migratiebenadering die voor de Italiaanse markt is gevonden, volgens welke op 31 augustus 2015 afwikkelingsactiviteiten zouden starten.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake open posities in activa op de balans van kredietinstellingen in Hongarije

Op 21 mei 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/15.

ECB-Advies inzake het gewijzigde juridische kader inzake de onderneming van de Slovenian Bank voor activabeheer

Op 28 mei 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/16.

ECB-Advies inzake het juridische kader voor het depositogarantiestelsel en afwikkeling in de financiële markten in Polen

Op 28 mei 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/17.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft

Op 1 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Europese Commissie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/18.

ECB-Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in Spanje

Op 10 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse staatssecretaris van Economische Zaken en Bedrijfsondersteuning, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/19.

Internationale en Europese samenwerking

Het 14de jaaroverzicht van de internationale rol van de euro

Op 17 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het 14de jaaroverzicht van de internationale rol van de euro. In het overzicht worden de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied gedurende 2014 onderzocht. Op 8 juli 2015 zal het verslag, samen met een persbericht, worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Corporate Governance

Bijgewerkt aanschaffingsplan voor 2015 van het Coördinatiebureau voor aanschaffingen door het Eurosysteem

Op 21 mei 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het bijgewerkte aanschaffingsplan voor 2015 van het Coördinatiebureau voor aanschaffingen door het Eurosysteem.

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije

Op 10 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2015/23 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije. Deze Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.