Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, juli 2015

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juli 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 17 juli 2015

Externe communicatie

Uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de Rechtstreekse Monetaire Transacties

Op 18 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin werd bevestigd dat het programma van Outright Monetary Transactions (Rechtstreekse Monetaire Transacties), dat in 2012 was bekendgemaakt, in overeenstemming is met EU-wetgeving en onder de bevoegdheden van de ECB valt. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Markttransacties

Tendertransacties en aanhoudingsperiodes in 2016

Op 18 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties van het Eurosysteem en voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2016. Nadere details hierover worden verschaft in twee persberichten in 23 officiële talen van de EU, die op 22 juni 2015 zijn gepubliceerd op de website van de ECB.

Specificatie van technische aspecten van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 25 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan technische aspecten die van belang zijn voor het uitvoeren van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (Targeted Longer-Term Refinancing Operations of TLTRO's), en dan met name die aspecten die verband houden met de invloed van gegevensherzieningen op de berekening van de initiële en aanvullende toewijzing.

Versterking van de transparantievereisten voor effecten op onderpand van activa

Op 25 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten tot verlaging van de tolerantieniveaus voor uit het verleden meegenomen IT-systemen en voor uit het verleden meegenomen activa in de context van 'loan-level' gegevensvereisten ten aanzien van effecten op onderpand van activa (asset-backed securities of ABS's), na een aanpassingsperiode van één jaar. Nadere informatie over deze veranderingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Leidende beginselen voor door het Eurosysteem geprefereerde beleenbare ABS's voor het programma voor de aankoop van ABS's

Op 1 juli 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten tot publicatie van een reeks leidende beginselen om inzicht te geven in de voorkeuren van het Eurosysteem ten aanzien van ABS's die het in aanmerking neemt voor aankoop in de context van het aankoopprogramma voor ABS's. Het doel is marktdeelnemers grotere duidelijkheid te bieden. Deze beginselen zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Verstrekking van noodliquiditeitssteun door de Bank of Greece

Op 6 juli 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn beslissing bekendgemaakt de verstrekking van noodliquiditeitssteun (emergency liquidity assistance of ELA) door de Bank of Greece aan de Griekse banken te handhaven op het niveau waartoe op 26 juni 2015 was besloten, en de haircuts die op het door de Bank of Greece voor ELA geaccepteerde onderpand worden toegepast, aan te passen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Vierde verslag over kaartfraude

Op 9 juli 2015 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van het vierde verslag over kaartfraude ("Fourth report on card fraud"), opgesteld door het Comité voor Betalings- en Verrekeningsystemen, en heeft zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie ervan op de website van de ECB. In het verslag, dat betrekking heeft op de periode 2009-2013, worden trends en patronen in kaartfraude binnen het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied geanalyseerd. Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een centraal kredietregister in Malta

Op 19 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/20.

ECB-Advies inzake consumentenbescherming in de financiële markten in Slowakije

Op 1 juli 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/21.

ECB-Advies inzake herstel en afwikkeling in de financiële markt in Tsjechië

Op 1 juli 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Tsjechische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/22.

ECB-Advies inzake een nieuw juridisch kader voor spaarbanken in Portugal

Op 7 juli 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/2