Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, Januari 2018

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Januari 2018

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken

Op 2 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/1.

ECB-Advies inzake markten in financiële instrumenten in Griekenland

Op 9 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/2.

ECB-Advies inzake markten in financiële instrumenten in Slovenië

Op 11 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/3.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Europese Centrale Bank

Op 15 december 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2017/42 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Europese Centrale Bank. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Cyprus

Op 19 december 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2017/43 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Cyprus. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Voorzitter van het Comité voor Controlling

Op 9 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur Denis Beau, Adjunct-Gouverneur van de Banque de France, benoemd tot Voorzitter van het Eurosysteem/ESCB-Comité voor Controlling (COMCO). De benoeming is met onmiddellijke ingang en loopt tot 31 december 2019, zodat deze overeenkomt met het aflopen van de ambtstermijnen van de voorzitters van de andere Eurosysteem/ESCB-Comité's.

Voorzitter van het Comité voor Financiële Stabiliteit

Op 25 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur Sergio Nicoletti Altimari, Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal Macroprudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit van de ECB, benoemd tot Voorzitter van het Eurosysteem/ESCB-Comité voor Financiële Stabiliteit (FSC). De benoeming is met ingang van 1 februari 2018 en loopt tot 31 december 2019, zodat deze overeenkomt met het aflopen van de ambtstermijnen van de voorzitters van de andere Eurosysteem/ESCB-Comité's.

Voorzitter van het Comité van Interne Auditors

Op 25 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur Claudia Mann, per 1 maart 2018 benoemd tot Directeur van het Directoraat Interne Audit van de ECB, benoemd tot Voorzitter van het Eurosysteem/ESCB-Comité van Interne Auditors (IAC). De benoeming loopt tot 31 december 2019, zodat deze overeenkomt met het aflopen van de ambtstermijnen van de voorzitters van de andere Eurosysteem/ESCB-Comité's.

Bankentoezicht

Naleving van EBA-richtsnoeren betreffende het toezicht op belangrijke instellingen

Op 27 december 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de ECB voornemens is zich uiterlijk vanaf 1 januari 2021 te houden aan de EBA-richtsnoeren inzake de toepassing van de definitie van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). Deze richtsnoeren, die vanaf die datum van kracht zullen zijn, hebben tot doel de toepassing van de in Verordening (EU) nr. 575/2013 opgenomen bepalingen met betrekking tot blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan, binnen het gehele Europese prudentiële kader te harmoniseren.

ECB-Aanbeveling betreffende dividenduitkeringsbeleid

Op 28 december 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om Aanbeveling ECB/2017/44 betreffende dividenduitkeringsbeleid goed te keuren. De Aanbeveling, die beschikbaar is op de website van het bankentoezicht van de ECB, is gericht aan belangrijke onder toezicht staande entiteiten en belangrijke onder toezicht staande groepen, alsmede aan de nationale bevoegde autoriteiten en aangewezen autoriteiten waarvan verwacht wordt dat zij de aanbeveling toepassen op minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten en minder belangrijke onder toezicht staande groepen, voor zover dat toepasselijk wordt geacht.

Het Supervisory Examination Programme (SEP) [programma voor onderzoek door de toezichthouder] voor inspecties ter plaatse en onderzoek naar interne modellen voor 2018

Op 2 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om zijn goedkeuring te hechten aan aanpassingen in het Supervisory Examination Programme voor inspecties ter plaatse en onderzoeken naar interne modellen voor belangrijke instellingen binnen het SSM.

Naleving van EBA-richtsnoeren inzake de beoordeling van het ICT-risico in het kader van het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder

Op 4 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar toezicht, de ECB voornemens is zich vanaf januari 2018 te houden aan de EBA-richtsnoeren inzake de beoordeling van het ICT-risico in het kader van het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP) (EBA/GL/2017/05).