Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, februari 2017

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2017

EMBARGO

Persembargo tot 15:00 uur Midden-Europese tijd op vrijdag 17 februari 2017

Markttransacties

Verslag betreffende het gebruik van monetairbeleidsinstrumenten en het operationele kader

Op 2 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van een verslag getiteld “The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012” ["Het gebruik van de monetairbeleidsinstrumenten van het Eurosysteem en het operationele kader sinds 2012"]. In dit verslag, dat op de website van de ECB zal worden gepubliceerd als een Occasional Paper van de ECB, wordt een uitgebreid overzicht gegeven van het gebruik van de monetairbeleidsinstrumenten van het Eurosysteem en het operationele kader vanaf het derde kwartaal van 2012 tot en met het eerste kwartaal van 2016. In het verslag wordt gekeken naar de context van de markttransacties van het Eurosysteem, het kader voor tegenpartijen en onderpand, deelname aan tendertransacties, het beroep op de permanente faciliteiten, patronen in de naleving van de minimumreserves, programma's voor rechtstreekse aankopen, en de impact van de tenuitvoerlegging van het monetair beleid van de ECB op de balans van het Eurosysteem en de liquiditeitssituatie in het eurogebied.

Betalingssystemen

Mandaat en lidmaatschap van de Market Infrastructure Board

Op 25 januari 2017 heeft de Raad van Bestuur het mandaat bevestigd van de Market Infrastructure Board (MIB), die in maart 2016 is opgericht om het Eurosysteem te helpen bij het beheer en de ontwikkeling van door het Eurosysteem aangeboden marktinfrastructuurdiensten, en zijn goedkeuring gehecht aan verlenging van het mandaat van de leden van de Board van 1 februari 2017 tot 31 januari 2019. De Raad van Bestuur heeft besloten voor die periode te (her)benoemen: Marc Bayle de Jessé, Directeur-Generaal Marktinfrastructuur en Betalingsverkeer bij de ECB, als Voorzitter van de MIB, Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugal) als Adjunct-Voorzitter, Stefan Augustin (Oostenrijk), Ron Berndsen (Nederland), Marius Jurgilas (Litouwen), Jochen Metzger (Duitsland), Ivan Odonnat (Frankrijk), Carlos Conesa (Spanje), Michael Power (Ierland) en Paolo Marullo Reedtz (Italië) als de leden van de centrale banken van het eurogebied, Karsten Biltoft (Denemarken) als het lid van een nationale centrale bank die niet tot het eurogebied behoort, Johannes Luef en Joel Merere als T2S-consultants van hoog niveau, en Cornelia Holthausen (ECB) en Marc Rubens (België) als leden zonder stemrecht voor aangelegenheden die verband houden met door het Eurosysteem aangeboden diensten op het terrein van onderpandbeheer. Nadere gegevens over de MIB kunnen worden gevonden op de website van de ECB.

Tiende enquête over betalingen in euro in het kader van het stelsel van correspondentbanken

Op 25 januari 2017 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de "Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016" ["Tiende enquête over betalingen in euro in het kader van het stelsel van correspondentbanken ‒ 2016"]. De enquete bevestigt dat het stelsel van correspondentbanken een belangrijk kanaal blijft voor de verwerking van betalingstransacties in euro. Gezien hun belang voor de soepele werking van betalingssystemen, vallen diensten in het kader van het correspondentbankenstelsel sinds de oprichting van de ECB binnen de werkingssfeer van het toezicht van het Eurosysteem. De Raad van Bestuur heeft besloten de enquête te publiceren om de transparantie van de toezichtsactiviteiten van het Eurosysteem met betrekking tot correspondentbanken te vergroten, en om de uitkomsten van deze enquête te delen met andere belanghebbenden. De enquête zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van de ECB.

Gebruikersbeoordeling van nieuwe koppelingen tussen effectenafwikkelingssystemen

Op 2 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gegeven voor twee nieuwe directe koppelingen (van Euroclear Bank naar LuxCSD en van Clearstream Banking AG-system naar LuxCSD) en een nieuwe indirecte koppeling (van Clearstream Banking AG-CREATION via Clearstream Banking S.A. naar LuxCSD), die kunnen worden gebruikt voor onderpandsstelling bij krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst met erkende directe en indirecte koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake liquiditeitssteunmaatregelen, preventieve herkapitalisatie en andere urgente bepalingen voor de bancaire sector in Italië

Op 3 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Italiaanse minister van Economie en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/1.

ECB-Advies inzake betaalrekeningen in Cyprus

Op 15 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/2.

Statistieken

Actualisering van het niet-nalevingskader van het Eurosysteem voor monetaire en financiële statistieken

Op 26 januari 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2017/5 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten. Het niet-nalevingskader voor monetaire en financiële statistieken ondersteunt het proces dat ervoor zorgt dat rapportageplichtige partijen de voor hen geldende rapportagevereisten naleven en geeft de ECB de mogelijkheid om, indien nodig, sancties op te leggen voor inbreuken op deze vereisten. De wijzigingen in dit Besluit betreffen het begin van de vergaring van statistische gegevens in het kader van Verordening ECB/2014/48 houdende geldmarktstatistieken per 1 april 2016, en verbeteringen van het niet-nalevingskader voor MFI-rentestatistieken (MIR). Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB en zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Corporate governance

Voorzitter van het Comité voor Monetair Beleid (MPC)

Op 31 januari 2017 heeft de Raad van Bestuur Frank Smets, Directeur-Generaal Economie, benoemd tot Voorzitter van het MPC, met ingang van 1 februari 2017 en tot 31 december 2019, zodat zijn termijn samenvalt met het aflopen van de ambtstermijnen van alle andere voorzitters van comités van het Eurosysteem/Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), die op 14 december 2016 zijn (her)benoemd door de Raad van Bestuur.

Jaarrekening van de ECB over 2016

Op 15 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door accountants gecontroleerde jaarstukken van de ECB voor het boekjaar 2016. De Jaarrekening is, samen met een persbericht erover, op 16 februari 2017 gepubliceerd op de website van de ECB. Het Managementverslag over 2016 is gepubliceerd als onderdeel van de Jaarrekening van de ECB.

Bankentoezicht

Openbare raadpleging over wijzigingen in de ECB-Verordening betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie

Op 13 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht van start te gaan met een openbare raadpleging betreffende wijzigingen in de ECB-Verordening betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (de zogeheten FINREP-Verordening). De documentatie in verband met deze openbare raadpleging is beschikbaar op de website van de ECB.