Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, februari 2016

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2016

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 19 februari 2016

Externe communicatie

Publicatie van de Overeenkomst inzake Netto Financiële Activa

Op 3 februari 2016 hebben de presidenten/gouverneurs van de nationale centrale banken in het eurogebied, ondertekenaars van de Overeenkomst inzake Netto Financiële Activa, hun toestemming gegeven voor volledige publicatie van die Overeenkomst. De publicatie van een uitgebreid vragen-en-antwoordendocument werd op 5 februari 2016 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De vragen en antwoorden, waarin de aard, het doel en de technische aspecten van de Overeenkomst worden uitgelegd, zijn in 23 talen beschikbaar op de website van de ECB, samen met de Overeenkomst, die uitsluitend in het Engels beschikbaar is. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten de geaggregeerde netto financiële activa (NFA's) van het Eurosysteem te publiceren, en elke nationale centrale bank zal haar respectieve NFA's jaarlijks publiceren bij de publicatie van haar jaarrekening.

Financiële stabiliteit

Oproep om informatie over het regelgevingskader van de EU voor financiële diensten

Op 3 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord van het Eurosysteem op de oproep om informatie van de Europese Commissie ten aanzien van het regelgevingskader van de EU voor financiële diensten, en dit antwoord is daarna aan de Europese commissie toegezonden. Het antwoord van het Eurosysteem is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Actualisering van het oversightskader van het Eurosysteem voor retailbetalingssystemen

Op 5 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan wijzigingen in het oversightbeleidskader van het Eurosysteem voor retailbetalingssystemen. Het geactualiseerde document is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de garantie betreffende de terugname van muntstukken door de Oostenrijkse Munt

Op 25 januari 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/4.

ECB-Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in Cyprus

Op 1 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/5.

ECB-Advies inzake het depositogarantiestelsel in Slovenië

Op 3 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/6.

Corporate governance

Benoeming tot de Administratieve Raad voor Toetsing

Op 3 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur, na afronding van de procedure zoals bedoeld in Artikel 4, lid 2, van Besluit ECB/2014/16 van de Europese Centrale Bank van 14 april 2014 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze, een besluit goedgekeurd om Ivan Šramko voor een termijn van vijf jaren te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Administratieve Raad van Toetsing. De Administratieve Raad van Toetsing voert op verzoek van enig rechtspersoon of natuurlijke persoon die direct geraakt wordt door een door de ECB genomen toezichtsbesluit, interne administratieve toetsingen van die besluiten uit en waarborgt dat die voldoen aan alle relevante regels en procedures.

Jaarrekening van de ECB over 2015

Op 17 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door accountants gecontroleerde Jaarrekening van de ECB voor het boekjaar 2015. De Jaarrekening is, samen met een persbericht erover, op 18 februari 2016 gepubliceerd op de website van de ECB. Het hiermee verband houdende Managementverslag over 2015 is samen met de Jaarrekening van de ECB gepubliceerd.

Bankentoezicht

Openbare raadpleging inzake Institutionele Protectiestelsels (IPS's)

Op 11 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het uitvoeren van een openbare raadpleging over het beoordelen van de aanvaardbaarheid van IPS's . De raadplegingsperiode begint op 19 februari 2016 en eindigt op 15 april 2016. De concept-Gids van de ECB inzake de benadering ten aanzien van de erkenning van IPS's voor prudentiële doeleinden is beschikbaar op de website van de ECB. Een persbericht hierover is vandaag, samen met de desbetreffende documentatie, gepubliceerd op de website van de ECB.

Publicatie van brochure over de SREP-methodologie

Op 12 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het “SSM SREP Methodology Booklet”. De brochure is beschikbaar op de website van de ECB.