Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, december 2017

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

December 2017

Markttransacties

Criteria voor toelating als onderpand van niet door zekerheden gedekte bankobligaties

Op 13 december 2017 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen over wijzigingen in de criteria voor toelating als onderpand die van toepassing zijn op niet door zekerheden gedekte bankobligaties, d.w.z. niet door zekerheden gedekte schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door kredietinstellingen, beleggingsondernemingen of hiermee nauw verbonden entiteiten. Een persbericht met gedetailleerder informatie over de gewijzigde criteria, die van kracht zullen worden met de inwerkingtreding van de reguliere update van de Algemene Documentatie (naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018), is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Lancering van twee belangrijke projecten op het terrein van grote betalingen en onderpandsbeheer

Op 6 december 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de lancering van twee belangrijke projecten op het terrein van marktinfrastructuur en betalingsverkeer. De verwachting is dat deze twee projecten in respectievelijk november 2021 en november 2022 van start zullen gaan. Het eerste project voegt het realtime brutovereveningssysteem van het Eurosysteem, TARGET2, en het effectenafwikkelingsplatform TARGET2-Securities (T2S) samen, en zal marktdeelnemers verbeterde procedures voor liquiditeitsbeheer bieden. Het tweede project ontwikkelt een onderpandsbeheersysteem van het Eurosysteem, dat een geharmoniseerd platform zal bieden voor onderpandstransacties in het gehele Eurosysteem en dat in de plaats zal komen van een aantal functies van de bestaande nationale systemen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Jaarrekening van T2S over 2016

Op 7 december 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de jaarrekening van T2S over 2016 en aan publicatie daarvan op de website van de ECB. Deze jaarlijkse publicatie, waarmee, op initiatief van de Raad voor Marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board – MIB), is begonnen met de jaarrekening over 2015, verschaft informatie over de financiële situatie van T2S van jaar tot jaar.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen in Ierland

Op 24 november 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse minister van Overheidsuitgaven en Hervorming, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/49.

ECB-Advies inzake transacties met verbonden partijen in Bulgarije

Op 27 november 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/50.

ECB-Advies inzake het gewijzigde besluitvormingskader van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

Op 27 november 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Vergadering van de Republiek Bulgarije, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/51.

ECB-Advies inzake benchmarks in financiële instrumenten en financiële contracten in Bulgarije

Op 29 november 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/52.

ECB-Advies inzake de toekenning van de fiscaal-agentfunctie van het Internationaal Monetair Fonds aan Lietuvos bankas

Op 1 december 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/53.

ECB-Advies inzake de beperking van het aantal centrale kredietcoöperaties in Litouwen

Op 4 december 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/54.

Statistieken

Openbare raadpleging over een nieuw ongedekt overnight rentetarief

Op 22 november 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de lancering van een openbare raadpleging inzake de belangrijkste kenmerken van een nieuw ongedekt overnight rentetarief voor de euro. Door middel van de raadpleging, die loopt tot 12 januari 2018, hoopt de ECB het oordeel van stakeholders te krijgen over de belangrijkste kenmerken van de rente en de timing van de publicatie ervan. De documenten inzake de openbare raadpleging zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Richtsnoer betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens

Op 27 november 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2017/38 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens ("Anacredit"). In dit rechtsinstrument worden de procedures uiteengezet die het mogelijk maken deze gegevens te verzamelen om zo een gemeenschappelijke database met gedetailleerde analytische kredietgegevens op te zetten, die zal bestaan uit kredietgegevens uit alle lidstaten die de euro als valuta hebben. AnaCredit zal het Eurosysteem, het Europees Stelsel van Centrale Banken en het Europees Comité voor Systeemrisico's ondersteunen bij hun taken, waaronder monetairbeleidsanalyse en monetairbeleidstransacties, risicobeheer, toezicht op de financiële stabiliteit alsmede macroprudentieel beleid en onderzoek, en bankentoezicht. Het Richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Uitgifte van bankbiljetten en munten

Rechtsinstrumenten inzake de goedkeuring van de omvang van de muntenuitgifte

Op 8 december 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2017/39 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2164 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2017 en Besluit ECB/2017/40 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2018. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2017/41 tot wijziging van Besluit ECB/2015/2332 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang. Om de goedkeuringsprocedure te stroomlijnen voorziet Besluit ECB/2017/41 erin dat de toekomstige goedkeuringen van de omvang van de muntenuitgifte door de lidstaten worden gedelegeerd aan de Directie van de Europese Centrale Bank.

Bankentoezicht

ECB Guide on assessment methodology (EGAM) for the Internal Model Method (IMM) and Advanced CVA capital charge (A-CVA) for counterparty credit risk (CCR)

Op 30 november 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van een ECB-gids inzake de beoordelingsmethodologie voor de internemodellenbenadering (IMM) en de geavanceerde methode voor berekening van het CVA-kapitaalvereiste (A-CVA) (tegenpartijkredietrisico). De publicatie van de EGAM, ten aanzien waarvan in 2018 een openbare raadpleging op het programma staat, heeft tot doel feedback uit de sector te verzamelen. De Gids is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

ECB-besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande kredietinstellingen

Op 6 december 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht de significantiestatus van bepaalde onder toezicht staande kredietinstellingen te veranderen. De lijst van onder toezicht staande entiteiten wordt regelmatig geactualiseerd en is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB. Daarnaast wordt een jaarlijkse toetsing van de significantie van kredietinstellingen uitgevoerd en worden de uitkomsten daarvan gepubliceerd (zie het persbericht van 5 december 2017 op de website voor het bankentoezicht van de ECB).

Prioriteiten voor 2018 van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme

Op 13 december 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht ten aanzien van de prioriteiten voor het bankentoezicht in 2018. Een samenvatting van de prioriteiten zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB.