Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, december 2016

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

december 2016

Markttransacties

Jaarlijkse herziening van erkende niet-gereguleerde markten, van emittenten die als multilaterale ontwikkelingsbank of internationale organisatie worden geclassificeerd en van emittenten in haircutcategorie II die als agency worden geclassificeerd

De Raad van Bestuur heeft op 14 oktober 2016 de volgende lijsten herzien: de lijst van erkende niet-gereguleerde markten voor activa die in aanmerking komen als onderpand voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem; de lijst van emittenten die als multilaterale ontwikkelingsbank of internationale organisatie worden geclassificeerd; en de lijst van emittenten in haircutcategorie II die als agency worden geclassificeerd. De eerste twee lijsten zijn onveranderd, aan de lijst van erkende agency's in haircutcategorie II wordt Cassa Depositi e Prestiti toegevoegd. De lijsten staan op de website van de ECB en worden op 1 januari 2017 conform het bovenstaande bijgewerkt.

Het uitgebreide programma voor de aankoop van activa

De Raad van Bestuur heeft op 8 december 2016 besloten om het uitgebreide programma voor de aankoop van activa (APP) tot eind maart 2017 voor te zetten voor een bedrag van €80 miljard per maand en vanaf april tot eind december 2017 voor een bedrag van €60 miljard per maand. Zo nodig worden de aankopen nog langer voortgezet, in ieder geval tot de Raad van Bestuur een duurzame verandering in de inflatieontwikkeling constateert die in lijn is met zijn inflatiedoel. Om een vlotte uitvoering van het APP te waarborgen, heeft de Raad ook enkele veranderingen aan de parameters van het programma goedgekeurd. Bovendien heeft de Raad van Bestuur besloten contanten als onderpand te accepteren voor de uitleen van effecten binnen het programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen teneinde de effectenuitleen in zijn geheel effectiever te maken. Deze besluiten zijn alle drie uitgebreid toegelicht in drie persberichten. Deze zijn te vinden op de website van de ECB.

Uitvoering van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

De Raad van Bestuur heeft op 14 december 2016 besloten dat het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa (ABSPP) vanaf 1 april 2017 volledig wordt uitgevoerd door de nationale centrale banken van het Eurosysteem in plaats van door externe vermogensbeheerders. Zie voor nadere informatie een persbericht dat vandaag is gepubliceerd op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit

Verklaring van de Raad van Bestuur over macroprudentieel beleid

De Raad van Bestuur heeft, aansluitend op de vergadering van het Macroprudentieel Forum, op 14 december 2016 zijn goedkeuring gehecht aan zijn eigen verklaring over het macroprudentieel beleid. In het Macroprudentieel Forum hebben alle leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de ECB zitting. Het komt vier keer per jaar bijeen. De verklaring is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen

Update 2016 van de documentatie over het correspondent-centralebankenmodel (CCBM)

De Raad van Bestuur heeft op 12 december 2016 zijn goedkeuring gehecht aan het geactualiseerde handboek met CCBM-procedures en de geactualiseerde CCBM-procedures voor tegenpartijen van het Eurosysteem. Daarnaast heeft de Raad de update van de daarmee verband houdende interne afspraken binnen het Eurosysteem/ESCB goedgekeurd. De Raad van Bestuur heeft bovendien zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie, op de website van de ECB, van de CCBM Procedures for Eurosystem counterparties en de technische bijlage daarbij, de CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het verlenen van bevoegdheden aan de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland voor het vaststellen van concurrentie in de markt voor hypotheekleningen en voor het uitvaardigen van instructies inzake variabele rentevoeten aan kredietverstrekkers

Op 17 november 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van het Gemengd Comité voor Financiën, Overheidsuitgaven en Hervorming, een comité van de Oireachtas (Nationale Parlement van Ierland), en Taoiseach (Ierse premier), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/54.

ECB-Advies inzake een wetsontwerp houdende de afschaffing van de staatswaarborg die werd verleend in verband met de noodliquiditeitssteun in België

Op 17 november 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Gouverneur van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique namens de Belgische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/55.

ECB-Advies inzake reserveratio's in Hongarije

Op 18 november 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/56.

ECB-Advies inzake de vergoeding van de kosten voor de exploitatie van het centrale kredietregister en het bankrekeningenregister in Bulgarije

Op 30 november 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/57.

ECB-Advies inzake de overdracht van publieke taken betreffende munten aan De Nederlandsche Bank

Op 5 december 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nederlandse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/58.

ECB-Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije

Op 13 december 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/59.

Statistieken

Vertrouwelijkheid van statistische informatievergaring – jaarverslag 2015

Op 9 december 2016 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het Vertrouwelijkheidsrapport 2015, waarin wordt geanalyseerd hoe het staat met de bescherming van de vertrouwelijkheid van individuele statistische gegevens die door de Europese Centrale Bank met hulp van de nationale centrale banken worden verzameld uit hoofde van Verordening van de Raad (EG) nr. 951/2009 tot wijziging van Verordening van de Raad (EG) nr. 2533/98. Een samenvatting van het rapport wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB.

Uitgifte van bankbiljetten en munten

Goedkeuring van de omvang van de muntenuitgifte

Op 30 november 2016 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2016/43 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2017 vastgesteld.

Corporate governance

Voorzitter van het Begrotingscomité van de ECB

Op 16 november 2016 heeft de Raad van Bestuur Sharon Donnery, Adjunct-Gouverneur van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, benoemd tot voorzitter van het Begrotingscomité van de ECB. Met ingang van 1 januari 2017 vervangt zij de heer Pentti Hakkarainen.

Driejaarlijkse evaluatie van de comités van het Eurosysteem en het ESCB

In het kader van de driejaarlijkse evaluatie van het mandaat van de comités van het Eurosysteem en het ESCB die uit hoofde van artikel 9, lid 1, van het Reglement van Orde van de ECB zijn ingesteld, heeft de Raad van Bestuur op 14 december 2016 de zittingstermijn van deze comités opnieuw met één termijn, tot en met 31 december 2019, verlengd en tevens de voorzitters herbenoemd tot en met 31 december 2019. De lijst met comités is te vinden in het Jaarverslag van de ECB.

Benoeming van een ECB-vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht

Op 14 december 2016 heeft de Raad van Bestuur de heer Pentti Hakkarainen, Adjunct-Gouverneur van Suomen Pankki – Finlands Bank en voorzitter van de Finse Financiële Toezichtsautoriteit benoemd tot ECB-vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM). De heer Hakkarainen treedt in februari 2017 in functie. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Openbare raadpleging over voorgestelde aanbevelingen voor hefboomtransacties

Op 23 november 2016 heeft de Raad van Bestuur besloten een openbare raadpleging te starten over voorgestelde aanbevelingen voor hefboomtransacties. De raadpleging loopt tot en met 27 januari 2017. Een technische workshop voor banken op 16 december 2016 en een openbare hoorzitting op 20 januari 2017 maken er deel van uit.

Programma voor onderzoek door de toezichthouder (Supervisory Examination Programme, SEP) voor inspecties ter plaatse en onderzoek naar interne modellen in 2017, plus wijzigingen in het programma voor 2016

Op 5 december 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van het SEP-programma 2017 van inspecties ter plaatse en onderzoek naar interne modellen, inclusief de gerichte toetsing van interne modellen (TRIM, targeted review of internal models) overeenkomstig artikel 99 van CRD IV.

Publicatie van een overzicht van de toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2017

Op 8 december 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om het overzicht van de toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2017 te publiceren.

Update van het SREP-methodologieboekje

Op 12 december 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de update 2016 van het boekje met de SREP-methodologie goed te keuren. Het bijgewerkte boekje behandelt de invoering van Pijler 2-aanbevelingen en wordt gepubliceerd op de website van de ECB.

Aanbeveling ECB/2016/44 betreffende dividenduitkeringsbeleid en brieven met betrekking tot bezoldigingsbeleid

Op 13 december 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Raad van Toezicht inzake een aanbeveling van de ECB betreffende het dividenduitkeringsbeleid (ECB/2016/44) en evenmin tegen een brief aan de algemeen directeuren (CEO's) van banken over hun beleid inzake variabele bezoldiging. De aanbeveling en de brief zijn beschikbaar op de website van de ECB.