Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, augustus 2017

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Augustus 2017

Marktinfrastructuur en betalingen

Normen van het Eurosysteem voor de inschakeling van tripartietagenten bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 28 juli 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de normen voor de inschakeling van tripartietagenten ('triparty agents' – TPA's) bij krediettransacties van het Eurosysteem. Hiermee wordt voor marktpartijen de transparantie betreffende de beoordeling van de geschiktheid van TPA’s vergroot. De normen van het Eurosysteem voor de inschakeling van TPA's zullen op de website van de ECB worden gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies betreffende de toegang tot het centrale kredietregister en het register van bankrekeningen

Op 2 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van Bulgarije, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/28.

Bankentoezicht

Openbare raadpleging betreffende de Gids voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen

Op 25 juli 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht van start te gaan met een openbare raadpleging betreffende de Gids voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen. Na de beoordeling van de tijdens de openbare raadpleging geleverde commentaren zal de definitieve Gids naar verwachting in het laatste kwartaal van 2017 ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht en ter aanneming aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. De Gids is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.