Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, april 2016

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

April 2016

Markttransacties

Wijzigingswet voor het programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

Op 18 april 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2016/8 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten (ECB/2015/10). De wijziging geeft wetskracht aan de door de Raad van Bestuur op 10 maart 2016 genomen besluiten om het tempo van de aankopen in het kader van het uitgebreide programma voor de aankoop van activa te verhogen en dienovereenkomstig de parameters van het programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen aan te passen met betrekking tot de voor emittent en uitgifte geldende limieten. Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Operationele aspecten van het programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

Op 21 april 2016 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen ten aanzien van een aantal operationele kenmerken van het programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen, dat op 10 maart 2016 als aanvullende component van het programma voor de aankoop van activa van start is gegaan. Gedetailleerder informatie over deze kenmerken wordt gegeven in een persbericht en een Vragen-en-antwoorden die beschikbaar zijn op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Verslag van de ECB van 2016 betreffende financiële integratie in Europa

Op 6 april 2016 nam de Raad van Bestuur nota van het feit dat de tiende editie van het ECB-rapport over de “Financial integration in Europe” op 25 april 2016 zou worden gepubliceerd ter gelegenheid van de gezamenlijke conferentie van de ECB en de Europese Commissie over de integratie en stabiliteit van de financiële markten in Europa. In het verslag worden de stand van de financiële integratie in het eurogebied en de activiteiten van het Eurosysteem ter bevordering daarvan besproken, en het bevat daarnaast diverse speciale onderwerpen.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Voortgangsverslag over TARGET2-Securities (T2S)

Op 18 maart 2016 nam de Raad van Bestuur nota van het 21ste T2S-voortgangsverslag en hechtte de Raad zijn goedkeuring aan het in het verslag vervatte herziene migratieplan. De Raad van Bestuur hechtte tevens zijn goedkeuring aan een herziene versie van de T2S-gebruikersvereisten. Zowel het migratieplan- als het gebruikersvereistendocument is beschikbaar op de website van de ECB. De Raad van Bestuur besloot daarnaast dat de financiële rekeningen van T2S te zijner tijd ook zullen worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten

Op 17 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/15.

ECB-Advies inzake de oprichting en werking van onroerendgoedoverdrachtorganisaties in Cyprus

Op 17 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Cypriotische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/16.

ECB-Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken, een garantiestelsel voor securitisaties van oninbare leningen en de kredietverleningscapaciteit van alternatieve beleggingsfondsen in Italië

Op 24 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/17.

ECB-Advies inzake hypotheekaflossingsbepalingen in Zweden

Op 24 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Finansinspektionen (de Zweedse autoriteit voor financieel toezicht), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/18.

ECB-Advies inzake betalingsdiensten in Bulgarije

Op 24 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/19.

ECB-Advies inzake de op verhandelbare schuldbewijzen toepasselijke regeling in Frankrijk

Op 30 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse ministerie van Financiën en Openbare Rekeningen, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/20.

ECB-Advies inzake de Oostenrijkse bijdrage aan het 'Catastrophe Containment and Relief Trust' van het Internationaal Monetair Fonds

Op 6 april 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/21.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van maatregelen om geleidelijk een gezamenlijke vertegenwoordiging van de eurozone in het Internationaal Monetair Fonds tot stand te brengen

Op 6 april 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/22.

ECB-Advies inzake het voorkomen van geldwitwassen en terrorismefinanciering in Slovenië

Op 13 april 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/23.

ECB-Advies inzake de audit op de activiteiten van Banka Slovenije

Op 18 april 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/24.

ECB-Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles van eurobankbiljetten en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten

Op 20 april 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca d’Italia, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/25.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

Op 20 april 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/26.

Statistieken

Kwaliteitsrapporten met betrekking tot statistische gegevens van 2015

Op 30 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de beoordeling zoals die is neergelegd in het "Quality report" van 2015 over de statistieken betreffende de betalingsbalans en de internationale investeringspositie van het eurogebied, en aan het "Quality Report" van 2015 over de financiële kwartaalrekeningen van het eurogebied. Beide rapporten zijn daarna gepubliceerd op de website van de ECB.

Jaarlijks voortgangsverslag van het ESCB-Comité Statistieken inzake de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens

Op 14 april 2016 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het jaarlijkse voortgangsverslag van 2015 over de voorbereidende maatregelen voor het langetermijnkader voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens dat is opgesteld overeenkomstig Artikel 3, lid 2, van Besluit ECB/2014/6 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van Centrale Banken.

Bankentoezicht

ECB-Besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande kredietinstellingen

Op 24 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur diverse besluiten genomen ten aanzien van de significantie van een aantal onder toezicht staande kredietinstellingen. De geactualiseerde lijst van onder toezicht staande entiteiten tot de afsluitdatum van 1 januari 2016 is beschikbaar op de website van de ECB.

Openbare leidraad inzake de toetsing van de kwalificatie van kapitaalinstrumenten als aanvullend tier 1- en als tier 2-instrumenten.

Op 5 april 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een openbare leidraad waarin is vastgelegd de procedure die door de ECB zal worden gevolgd bij het toetsen van de kwalificatie van kapitaalinstrumenten als aanvullend tier 1- en als tier 2-instrumenten. De leidraad specificeert tevens de informatie die dient te worden ingediend door belangrijke onder toezicht staande entiteiten die dergelijke instrumenten meenemen in de berekening van hun aanvullend tier 1- en hun tier 2-kapitaal. De leidraad zal worden gepubliceerd op de website van de ECB.