Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, April 2015

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

april 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 17 april 2015

Markttransacties

Wijziging van de lijst van agencies die in aanmerking komen voor deelname aan het PSPP

Op 15 april 2015 heeft de Raad van Bestuur de wijzigingen goedgekeurd van de eerste lijst van effecten emitterende agencies in het eurogebied die in aanmerking komen voor het PSPP. De lijst is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Ad hoc-beoordeling van een koppeling aan de hand van normen voor het gebruik van een afwikkelingssysteem voor effecten bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 27 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de directe koppeling van Euroclear Bank aan Euroclear Finland als in aanmerking komend voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst van alle in aanmerking komende koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees ‘real-time’ bruto-vereveningssysteem (TARGET2)

Op 2 april 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2015/15 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees ‘real-time’ bruto-vereveningssysteem (TARGET2).

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het juridische kader voor Narodowy Bank Polski

Op 10 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/9.

ECB-Advies inzake een Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95

Op 13 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/10.

ECB-advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties en hypotheekbanken in Polen

Op 20 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/11.

ECB-Advies inzake het juridische kader voor kredietbemiddelaars in Portugal

Op 24 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/12.

ECB-Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken (banche popolari) in Italië

Op 25 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse Ministerie van Economie en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/13.

ECB-Advies inzake het verbod op de verkoop bij opbod van hoofdverblijfplaatsen in Griekenland

Op 10 april 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse Ministerie van Economie, Infrastructuur, Maritieme Zaken en Toerisme, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/14.

Statistieken

Rapport 2014 inzake de kwaliteit van statistische gegevens

Op 20 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de jaarlijkse toetsing van de beschikbaarheid en het kwaliteitsniveau van de diverse soorten statistieken die op grond van een rechtsinstrument van de ECB door het Eurosysteem worden samengesteld. Tevens gaf de Raad zijn goedkeuring aan de publicatie van het rapport voor 2014 over de kwaliteit van de monetaire en financiële statistieken betreffende het eurogebied. Het rapport, opgesteld overeenkomstig het Kwaliteitskader voor ECB-statistieken, zal worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Lijst van de eerste golf van informatieplichtigen gerubriceerd krachtens Verordening ECB/2014/48

Op 25 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur de lijst van de eerste golf van informatieplichtigen als zodanig gerubriceerd krachtens Artikel 2, lid 2, van Verordening ECB/2014/48 houdende geldmarktstatistieken, die op 1 januari 2015 in werking is getreden. De lijst met de geselecteerde informatieplichtigen zal worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Deutsche Bundesbank

Op 27 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2015/14 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Deutsche Bundesbank. De Aanbeveling [zal worden] [is] gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Jaarverslag van de toezichtswerkzaamheden

Op 24 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het ECB-Jaarverslag van haar toezichtswerkzaamheden en heeft de toezending daarvan naar het Europees Parlement, de Raad, de Eurogroep, de Europese Commissie en de nationale parlementen van deelnemende lidstaten goedgekeurd. Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Besluit inzake de significantie van DePfa Bank plc

Op 20 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten geen bezwaar te maken tegen een voorstel van de Raad van Toezicht, DePfa Bank plc te beschouwen als een minder belangrijke instelling, in overeenstemming met Artikel 6, lid 4 van de Verordening (EG) nr. 1024/2013 van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en Artikel 70 en 71 van Verordening ECB/2014/17 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-Kaderverordening).

ECB-Besluit inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank die in het bezit zijn van de nationale bevoegde autoriteiten

Op 27 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/16 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank in het bezit van de nationale bevoegde autoriteiten, dat een kader schept voor dergelijke verzoeken en een aanvulling vormt op de regeling voor toegang van het publiek tot ECB-documenten zoals vastgelegd in Besluit ECB/2004/3.

ECB-Besluit betreffende het totale bedrag van jaarlijkse toezichtsvergoedingen voor de eerste vergoedingsperiode en voor 2015

Op 10 april 2015 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2015/17 betreffende het totale bedrag van jaarlijkse toezichtsvergoedingen voor de eerste vergoedingsperiode en voor 2015 goedgekeurd. Het totale bedrag aan geschatte jaarlijkse uitgaven over 2015 dat moet worden verhaald middels toezichtsvergoedingen, bedraagt EUR 296,0 miljoen, dat tezamen met de daadwerkelijke uitgaven van EUR 30,0 miljoen in de laatste twee maanden van 2014, in totaal EUR 326,0 miljoen bedraagt aan in rekening te brengen vergoedingen.