Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 20 februari 2015

Externe communicatie

Openbaar verslag van de monetairbeleidsbesprekingen op 21-22 januari 2015

Op 18 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het openbare verslag van zijn monetairbeleidsvergadering op 21 en 22 januari 2015. De eerste uitgave van dit nieuwe communicatieproduct, dat ernaar streeft de transparantie van de monetairbeleidsbesprekingen van de Raad van Bestuur te versterken en dat in de regel vier weken na de desbetreffende monetairbeleidsvergadering zal worden gepubliceerd op de website van de ECB, is gisteren gepubliceerd op de website van de ECB, samen met een begeleidend persbericht.

Markttransacties

ECB-Richtsnoer betreffende de tenuitvoerlegging van het monetair beleid

Op 19 december 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2014/60 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem. In het nieuwe Richtsnoer wordt de duidelijkheid van het bestaande algemene kader voor de tenuitvoerlegging van het monetair beleid geconsolideerd, vereenvoudigd en verbeterd. Het Richtsnoer is, samen met een persbericht erover, beschikbaar op de website van de ECB, en zal vanaf 1 mei 2015 in werking treden, tenzij anders bepaald.

Veranderingen in de beleenbaarheid van verhandelbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door de Helleense Republiek

Op 4 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur, op basis van het feit dat het momenteel niet mogelijk is uit te gaan van een succesvolle afronding van de toetsing van het Europese Unie/Internationaal Monetair Fonds-programma voor de Helleense Republiek, en in overeenstemming met de bestaande regels van het Eurosysteem, besloten de ontheffing voor verhandelbare marktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door de Helleense Republiek, stop te zetten. Dankzij deze ontheffing konden deze instrumenten worden gebruikt bij monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem ondanks het feit dat zij niet voldeden aan de minimumkredietbeoordelingsvereisten. Het hiermee verband houdende rechtsinstrument, Besluit ECB/2015/6 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten, dat op 10 februari 2015 is aangenomen, is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Besluit inzake maatregelen met betrekking tot gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 10 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/5 tot wijziging van Besluit ECB/2014/34 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen. In het Besluit is opgenomen de maatregel waartoe de Raad van Bestuur op 22 januari 2015 heeft besloten, nl. eliminatie van de spread van 10 basispunten op de rente voor de basisherfinancieringstransacties voor de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties die tussen maart 2015 en juni 2016 zullen worden verricht. Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Besluit tot intrekking van rechtsinstrumenten met betrekking tot het onderpandskader van het Eurosysteem

Op 18 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/9 tot intrekking (per 1 mei 2015) van Besluit ECB/2013/6 houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen en artikel 1, 3 en 4 van Besluit ECB/2014/23 betreffende de rentevergoeding op deposito’s, saldi en aangehouden extra reserves. Besluit ECB/2013/6 en artikel 1 van Besluit ECB/2014/23 zijn opgenomen in Richtsnoer ECB/2014/60, dat vanaf 1 mei 2015 in werking zal treden. Artikelen 3 en 4 van Besluit ECB/2014/23 zijn opgenomen in respectievelijk Richtsnoer ECB/2012/27 en Richtsnoer ECB/2014/9.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Benoeming van de leden van de TARGET2-Securities-Raad

Op 21 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur, overeenkomstig Besluit ECB/2012/6 houdende de instelling van de T2S-Raad, de leden van de T2S-Raad benoemd. De samenstelling van de T2S-Raad is bekendgemaakt op de website van de ECB.

Ad hoc-beoordeling van een koppeling aan de hand van de standaarden voor het gebruik van een effectenafwikkelingssysteem bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 5 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de directe koppeling van Euroclear Bank to Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) als in aanmerking komend voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst van alle in aanmerking komende koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Enquête over betalingen in euro in het kader van het stelsel van correspondentbanken

Op 5 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gegeven aan de publicatie van de "Ninth survey on correspondent banking in euro" [Negende enquête over betalingen in euro in het kader van het stelsel van correspondentbanken], die door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen, een van de Comités van het Eurosysteem/ESCB, is opgesteld. De enquête bevestigt dat het stelsel van correspondentbanken een belangrijk kanaal blijft voor de verwerking van betalingstransacties in euro. Net als uit eerdere enquêtes naar voren kwam, waren het aantal en de waarde van de door correspondentbanken verwerkte betalingen zeer hoog. De enquête is binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Rapport over virtuele muntstelsels

Op 5 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gegeven aan de publicatie van een rapport over virtuele muntstelsels, dat is opgesteld door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen. In vervolg op het voorgaande rapport, dat in oktober 2012 is gepubliceerd, bevat dit rapport een analyse van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van virtuele muntstelsels en met name van hun belang voor retailbetalingen. Het rapport zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Toezichtsrapport van het Eurosysteem 2014

Op 6 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het "Eurosystem Oversight Report 2014", dat is opgesteld door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen. Het rapport, waarin de door de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied in de periode van 2011 tot juni 2014 uitgevoerde toezichtsactiviteiten worden beschreven, zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de toetsing van de missie en de organisatie van het Europees Comité voor Systeemrisico's

Op 4 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/4.

ECB-Advies inzake een nieuw juridisch kader voor de productie van officiële statistieken in Litouwen

Op 6 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/5.

ECB-Advies inzake de gewijzigde statuten van Eesti Pank

Op 9 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Eesti Pank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/6.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Latvijas Banka

Op 3 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2015/3 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Latvijas Banka. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Besluit inzake het Reglement van Orde van de Europese Centrale Bank

Op 12 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/8 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank. De wijzigingen komen tegemoet aan de specifieke behoeften ten aanzien van de geen bezwaar-procedure krachtens Artikel 26, lid 8, van de Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen. Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Jaarrekening van de ECB over 2014

Op 18 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door accountants gecontroleerde Jaarrekening van de ECB voor het boekjaar 2014. De Jaarrekening is, samen met een persbericht erover, op 19 februari 2015 gepubliceerd op de website van de ECB. Het hiermee verband houdende Managementverslag over 2014 is samen met de Jaarrekening van de ECB gepubliceerd.

Bankentoezicht

Besluiten inzake de significantie van Litouwse kredietinstellingen

Op 26 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten drie Litouwse kredietinstellingen, te weten AB DNB bankas, AB SEB bankas en Swedbank AB, te beschouwen als "belangrijke" entiteiten zoals bedoeld in Artikel 6, lid 4, van de Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen.

ECB-Aanbeveling betreffende beleid inzake dividenduitkeringen

Op 28 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2015/2 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen. In deze Aanbeveling wordt ingegaan op het beleid ten aanzien van de uitkering van dividend door banken over het boekjaar 2014, als onderdeel van de doelstelling de veiligheid en gezondheid van het bankstelsel in het eurogebied te versterken. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Besluit betreffende de voorwaarden krachtens welke kredietinstellingen tussentijdse of jaarultimowinst mogen opnemen in het tier 1-kernkapitaalkapitaal

Op 4 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/4 betreffende de voorwaarden krachtens welke kredietinstellingen tussentijdse of jaarultimowinst mogen opnemen in het tier 1-kernkapitaalkapitaal (CET 1). Dit Besluit is van toepassing op kredietinstellingen waarop de ECB direct toezicht uitoefent, en erin zijn vastgelegd de voorwaarden waaronder de ECB kredietinstellingen toestemming zal geven tussentijdse of jaarultimowinsten op te nemen in het tier 1-kernkapitaalkapitaal (CET 1) krachtens Artikel 26, lid 2, onder (a) en (b) van Verordening Nr. 575/2013.

ECB-Besluit inzake een jaarlijkse vergoeding voor toezicht

Op 11 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/7 betreffende de methodologie en procedures voor de vaststelling en verzameling van gegevens aangaande vergoedingsfactoren voor de berekening van jaarlijkse toezichtvergoedingen. Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.