Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Januari 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 23 januari 2015

Markttransacties

Jaarlijkse herziening van erkende niet-gereguleerde markten en als agencies geclassificeerde emittenten in surpluspercentagecategorie II

Op 16 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur de lijst herzien van erkende niet-gereguleerde markten voor activa die in aanmerking komen als onderpand voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. Dienovereenkomstig heeft de Raad besloten de Alternextmarkt van Brussel en de First North Bondmarkt in Finland als niet-gereguleerde markt te accepteren en niet langer de OTC-markt voor Euro Bills van de Bank of England te accepteren. De geactualiseerde lijst van erkende niet-gereguleerde markten is beschikbaar op de website van de ECB. Bovendien heeft de Raad van Bestuur de lijst van als agencies geclassificeerde emittenten in surpluspercentagecategorie II herzien. Dienovereenkomstig heeft de Raad besloten Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale van de lijst te verwijderen. De geactualiseerde lijst van als agencies geclassificeerde emittenten in surpluspercentagecategorie II is beschikbaar op de website van de ECB.

Uitgebreid programma voor de aankoop van activa

Op 22 januari 2015 maakte de ECB operationele details bekend over haar uitgebreide programma voor de aankoop van activa, dat op die dag door de Raad van Bestuur was goedgekeurd. Het bijbehorende persbericht, samen met een technische bijlage waarin gedetailleerde informatie is opgenomen over het programma, is beschikbaar op de website van de ECB.

Aanpassing van de rente voor toekomstige gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 22 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de rente voor de resterende zes gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO's) gelijk zal zijn aan de rente op de basisherfinancieringstransacties (MRO's) die geldt op het tijdstip waarop iedere TLTRO wordt uitgevoerd. Een bijbehorend persbericht tezamen met nadere technische details over de reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties die werd aangekondigd op 5 juni 2014, is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de bekendmaking van vertrouwelijke informatie aan een nationale parlementaire enquête in Ierland

Op 19 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/89.

ECB-Advies inzake de bekendmaking van informatie indien een bank is onderworpen aan een afwikkeling of intrekking van een vergunning in Bulgarije

Op 22 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Българска народна банка (de Nationale Bank van Bulgarije), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/90.

ECB-Advies inzake de publicatie van documenten en het gebruik van de pensioenreserve in Oostenrijk.

Op 22 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/91.

ECB-Advies inzake de bijdrage van Roemenië aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het Internationaal Monetair Fonds

Op 29 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/92.

ECB-Advies inzake aanvragen tot fungeren als afwikkelingsbedrijf in Oostenrijk

Op 9 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/1.

ECB-advies inzake het afwikkelingscollege in België

Op 21 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de namens het Belgische ministerie van Financiën optredende Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/2.

ECB-advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij de afwikkeling op de financiële markt in Slowakije

Op 21 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/3.

Statistieken

ECB-Besluit betreffende de vrijstellingen van statistische rapportagevereisten die aan beleggingsfondsen kan worden toegekend

Op 29 december 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/62 houdende vrijstellingen die toegekend kunnen worden krachtens Verordening (EU) nr. 1073/2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2013/38). Het Besluit is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Begroting en aanschaffingsplan voor 2015 van het Coördinatiebureau voor aanschaffingen door het Eurosysteem

Op 7 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de begroting en het aanschaffingsplan voor 2015 van het Coördinatiebureau voor aanschaffingen door het Eurosysteem.

De missie van het Eurosysteem en het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM)

Op 16 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een herziene versie van de missie van het Eurosysteem samen met de missie van het SSM, de strategische oogmerken en de organisatorische beginselen.

ECB-besluit inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank

Op 21 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een technische aanpassing van Besluit ECB/2015/1 ter wijziging van Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank, om rekening te houden met de toezichthoudende taken van de ECB.