Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

December 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 19 december 2014

Externe communicatie

Openbare verslagen van de monetairbeleidsberaadslagingen van de Raad van Bestuur

Op 16 december 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten regelmatig verslagen van zijn monetairbeleidsberaadslagingen te gaan publiceren, te beginnen met de vergadering van 22 januari 2015. Nadere gegevens ten aanzien van de overwegingen achter en de structuur van deze verslagen kunnen worden gevonden in een persbericht dat beschikbaar is op de website van de ECB. Ter weerspiegeling van de nieuwe zeswekelijkse cyclus voor de monetairbeleidsvergaderingen, die in januari 2015 van start gaat en waartoe de Raad van Bestuur op 3 juli 2014 had besloten, heeft de ECB tevens bekend gemaakt dat voortaan een nieuw Economisch Bulletin, dat in de plaats zal komen van het Maandbericht van de ECB, twee weken na elke vergadering zal worden gepubliceerd.

Markttransacties

Gewijzigde Verordeningen ter weerspiegeling van de verlenging van de reserveaanhoudingsperiode tot zes weken

Op 10 december 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2014/52 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) en Verordening ECB/2014/51 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1071/2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2013/33). De gewijzigde Verordeningen houden rekening met het besluit van de Raad van Bestuur van 3 juli 2014 om vanaf 1 januari 2015 niet elke vier maar elke zes weken een monetairbeleidsvergadering te houden, en om de reserveaanhoudingsperioden dienovereenkomstig te verlengen van vier tot zes weken. Beide Verordeningen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Tijdschema voor de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties in 2015

Op 10 december 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het tijdschema voor de vier gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO's) die in 2015 zullen plaatsvinden. Het tijdschema werd vervolgens gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Bijgewerkte informatie over het correspondentenmodel voor centrale banken (CCBM)

Op 17 december 2014 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van een bijgewerkte versie van de brochure "Correspondentenmodel voor centrale banken (CCBM). Procedures voor tegenpartijen van het Eurosysteem". In de bijgewerkte versie is onder andere de toetreding van Litouwen tot het eurogebied meegenomen. De Raad van Bestuur heeft tevens zijn goedkeuring gehecht aan het overnemen van gedetailleerde technische informatie uit de CCBM-brochure in een nieuw document getiteld "CCBM-informatie voor tegenpartijen - samenvatting van rechtsinstrumenten die van toepassing zijn in het eurogebied". Dit document wordt doorlopend bijgewerkt. De brochure en het nieuwe document worden op 1 januari 2015 gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen

Op 5 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/84.

ECB-advies over de algemene voorwaarden betreffende consumentenleningen in Hongarije

Op 8 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/85.

ECB-Advies inzake de gewijzigde Wet op de bankdepositogarantie in Bulgarije

Op 9 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Българска народна банка (Bulgarian National Bank), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/86.

ECB-Advies inzake de conversie van leningen in buitenlandse valuta in Hongarije

Op 16 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/87.

ECB-Advies inzake kredietvereisten in Estland

Op 17 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Estse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/88.

Statistieken

ECB-Verordening betreffende statistieken over de geldmarkten

Op 26 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2014/48 betreffende statistieken over de geldmarkten. Deze Verordening, die op 1 januari 2015 in werking treedt, is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Verordening betreffende statistische rapportageverplichtingen voor verzekeringsmaatschappijen

Op 28 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2014/50 betreffende statistische rapportageverplichtingen voor verzekeringsmaatschappijen. Deze Verordening treedt in werking op de 20e dag na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Herzien ethisch kader voor medewerkers van de ECB en de oprichting van een ECB-Bureau voor Compliance en Governance

Op 27 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/NP24 houdende wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank en de kortetermijnarbeidsvoorwaarden aangaande het ethisch kader. Het Besluit zorgt ervoor dat de bepalingen in de arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op ethische kwesties zijn aangepast aan de nieuwe toezichtstaken van de ECB. Op dezelfde dag heeft de Raad van Bestuur tevens nota genomen van de oprichting van een ECB-Bureau voor Compliance en Governance dat de Directie zal helpen de integriteit en reputatie van de ECB te beschermen, ethische gedragsnormen te bevorderen, en de verantwoording en transparantie van de ECB te versterken. Het ECB-Bureau voor Compliance en Governance is vanaf 1 januari 2015 volledig operationeel. Op die dag treedt het herziene ethisch kader voor medewerkers van de ECB in werking. De gewijzigde arbeidsvoorwaarden worden binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB.

Voorzitterschap van het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen in zijn niet-toezichtssamenstelling

Op 3 december 2014 heeft de Raad van Bestuur Marc Bayle, Directeur-Generaal Betalings- en Marktinfrastructuur bij de ECB, per 1 januari 2015 benoemd als Voorzitter van het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen (PSSC) in zijn niet-toezichtssamenstelling. De ambtstermijn van de heer Bayle als Voorzitter van het PSSC loopt af op 31 december 2016, zodat het einde ervan samenvalt met het einde van het mandaat van de voorzitters van alle andere comités van het Eurosysteem/ESCB, die op 17 juli 2013 door de Raad van Bestuur werden (her)benoemd. De heer Bayle wordt voor de maand januari 2015 tevens ad-interimvoorzitter van de T2S-Raad.

Financiële administratie en verslaglegging en de toedeling van monetaire inkomsten

Op 15 december 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten dat effecten aangekocht in het kader van het eerste en tweede programma voor gedekte obligaties (CBPP1 en CBPP2) en het Programma voor de effectenmarkten moeten worden blijven verantwoord tegen kostprijs minus afschrijvingen (behoudens bijzondere waardevermindering), maar zullen worden opgenomen in een nieuwe activacategorie waarop de 'kostprijs minus afschrijvingen'-methode van toepassing is, ongeacht het doel waarvoor de effecten worden aangehouden. De Raad van Bestuur bevestigde tevens dat wanneer rechtstreekse monetaire transacties (OMT's) worden uitgevoerd, de portefeuille OMT-effecten tegen marktprijzen moet worden gewaardeerd. Andere toekomstig te creëren effectenportefeuilles die met monetair beleid verband houden, zullen dan worden opgenomen in deze nieuwe activacategorie, waarop de 'kostprijs minus afschrijvingen’-methode (behoudens bijzondere waardevermindering) van toepassing is, ongeacht het doel waarvoor de effecten worden aangehouden. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de tenuitvoerlegging van een correctief mechanisme met behulp waarvan alle rentebaten uit monetairbeleidsactiva en -passiva met een inningsperiode gelijk of langer dan één jaar worden bestemd voor de berekening van monetaire inkomsten.

De Raad van Bestuur heeft verder zijn goedkeuring gehecht aan: (i) Richtsnoer ECB/2014/54 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het ESCB; (ii) Besluit ECB/2014/55 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank; (iii) Besluit ECB/2014/56 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van lidstaten die de euro als munt hebben; (iv) Besluit ECB/2014/57 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB (herschikking). De rechtsinstrumenten worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos Bankas

Op 16 december 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2014/58 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos Bankas. De Aanbeveling wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Oprichting van het Ethisch Comité van de ECB

Op 17 december 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/59 betreffende de oprichting van een Ethisch Comité en zijn reglement van orde.

Uitgifte van bankbiljetten en munten

Besluit tot wijziging van Besluit ECB/2013/46 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2014

Op 24 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/47 tot wijziging van Besluit ECB/2013/46 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2014. Het Besluit is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Besluit houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 inzake de uitgifte van eurobankbiljetten

Op 27 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/49 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 inzake de uitgifte van eurobankbiljetten. In de wijzigingen is rekening gehouden met het feit dat Litouwen op 1 januari 2015 toetreedt tot het eurogebied. Besluit ECB/2014/49 is beschikbaar op de website van de ECB.