Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Augustus 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 8 augustus 2014

Markttransacties

Besluit van de ECB betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen

Op 29 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/34 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen. Deze gerichte langerlopende herfinancieringstransacties ( targeted longer-term refinancing operations ofwel TLTRO’s) zijn bedoeld de werking van het transmissiemechanisme van het monetair beleid te verbeteren door de kredietverlening aan de reële economie te ondersteunen. In het Besluit worden de voorwaarden voor het deelnemen aan TLTRO’s en andere operationele aspecten van deze transacties uiteengezet. Het Besluit is, samen met een persbericht, onmiddellijk na de goedkeuring ervan gepubliceerd op de website van de ECB.

Tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen van de Raad vanwege de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

Op 7 augustus 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten tot tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen vanwege de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, welke maatregelen op 31 juli zijn goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie. De ECB zal ervoor zorgen dat banken toegang zullen hebben tot financiering, maar banken zal worden gevraagd hun verzoeken om liquiditeit eerst kenbaar te maken. Toestemming zal worden gegeven indien wordt bevestigd dat de gevraagde liquiditeit niet zal worden gebruikt om de beperkende maatregelen van de EU te omzeilen.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het Centrale Kredietregister in Portugal

Op 21 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Portugese Minister van Staat en voor Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/57.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot verzekering van een hoog gemeenschappelijk beveiligingsniveau voor netwerken en informatie in de hele Unie

Op 25 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, op eigen initiatief, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/58. Het Advies zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake nieuwe algemene maatregelen die voortvloeien uit een besluit van het Supreme Court betreffende contracten voor consumentenleningen in Hongarije

Op 28 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/59.

ECB-Advies inzake de afwikkeling van krediet- en andere instellingen in Cyprus

Op 22 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Minister van Financiën van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/60.

ECB-Advies inzake reorganisatie en liquidatiemaatregelen betreffende Hypo Group Alpe Adria

Op 29 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/61.

ECB-Advies inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in Hongarije

Op 6 augustus 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/62.

ECB-Advies inzake de herdenominatie van het kapitaal en effecten van bedrijven in Litouwen

Op 6 augustus 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie voor de Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/63.

Corporate governance

Deelname van Lietuvos bankas aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur vóór 1 januari 2015

Overeenkomstig de werkwijze in het verleden heeft de Raad van Bestuur op 16 juli 2014 besloten de Gouverneur van Lietuvos bankas uit te nodigen als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad, en deskundigen van Latvijas Banka waarnemerstatus te verlenen met betrekking tot alle Comités van het Eurosysteem/ESCB en alle substructuren daarvan wanneer deze in Eurosysteem-samenstelling bijeenkomen. Een vertegenwoordiger van Lietuvos bankas zal tevens, als waarnemer, deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Dit besluit is onmiddellijk van kracht geworden na het op 23 juli 2014 door de EU-Raad genomen besluit betreffende de opheffing van de derogatiestatus van Litouwen.

Bankentoezicht

Publicatie van de Comprehensive Assessment Stress Test Manual

Op 6 augustus 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van een Comprehensive Assessment Stress Test (CAST) Manual [Handboek voor de stresstest in het kader van de Alomvattende Beoordeling]. In deze Manual wordt een overzicht gegeven van de stappen binnen de Alomvattende Beoordeling die volgen en voortbouwen op de activakwaliteitsbeoordeling (de “Asset Quality Review” ofwel AQR). Met name wordt erin beschreven hoe de systematische en centraal aangestuurde kwaliteitsborging van de door de banken geproduceerde stresstestuitkomsten en de “samenvoeging” (de zogeheten “join-up”) van de AQR en de stresstest zullen worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan door nadere details te verschaffen ten aanzien van het voorziene stresstestkwaliteitsborgingsproces en ten aanzien van de methodologie voor het samenvoegen van de uitkomsten van de AQR en die van de stresstest. Samen met de AQR Phase 2 Manual en de EBA-stresstestmethodologie, biedt de Manual de complete methodologie voor de kwantitatieve component van de Alomvattende Beoordeling. De Manual is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.