Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)


Juli 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op donderdag 18 juli 2014

Economische, monetaire en financiële situatie

Naleving door centrale banken van het verbod op monetaire financiering en het verbod op bevoorrechte toegang

Op 2 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het verslag over het jaar 2013, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, waarin aan de ECB de taak wordt toegekend toe te zien op de naleving door de centrale banken van de EU van de in Artikel 123 en 124 van dat Verdrag en in aanverwante Verordeningen omschreven verboden. Voor nadere informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar een speciaal daaraan gewijde paragraaf in het ECB-Jaarverslag 2013, dat op 7 april 2014 is gepubliceerd op de website van de ECB.

Markttransacties

Nadere details over de op 5 juni 2014 aangekondigde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 3 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen over verdere technische details voor de reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties ( targeted longer-term refinancing operations ofwel TLTRO’s) die op 5 juni 2014 is aangekondigd. De TLTRO’s zijn bedoeld de werking van het transmissiemechanisme van het monetair beleid te versterken door de bancaire kredietverlening aan de reële economie te ondersteunen. Het persbericht over dit onderwerp is beschikbaar op de website van de ECB.

Opname van kortlopende schuldinstrumenten in het kader voor aanvullende kredietvorderingen

Op 9 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (herschikking). Het Richtsnoer is een ten behoeve van de duidelijkheid doorgevoerde herschikking van Richtsnoer ECB/2013/4, waarin wordt mogelijk gemaakt dat bepaalde kortlopende schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door niet-financiële vennootschappen en die niet zouden voldoen aan de door het Eurosysteem gehanteerde beleenbaarheidscriteria voor verhandelbare activa, worden opgenomen in het kader voor aanvullende kredietvorderingen, op voorwaarde dat zij voldoen aan een aantal specifieke criteria. Wat dit betreft heeft de Raad van Bestuur bevestigd dat de door de nationale centrale banken gehanteerde kaders voor aanvullende kredietvorderingen zouden kunnen worden aangepast om de uitgiften die volledig aan alle criteria voldoen te kunnen aanvaarden. Richtsnoer ECB/2014/31 weerspiegelt tevens de uittrede, op 30 juni 2014, van Portugal uit het voor dat land geldende EU/IMF-programma. Gezien de herschikking van Richtsnoer ECB/2013/4, heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/32 houdende intrekking van Besluit ECB/2013/22 en Besluit ECB/2013/36, die golden in samenhang met Richtsnoer ECB/3013/4. Deze rechtsinstrumenten zullen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Aanhoudingsperioden in 2015

Op 16 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de indicatieve kalender voor de reserve-aanhoudingsperioden in 2015, en aan een aanpassing van de kalender voor de reserve-aanhoudingsperioden in 2014, die door de Raad van Bestuur op 16 mei 2013 was goedgekeurd. Nadere details zijn bekendgemaakt in een persbericht dat beschikbaar is op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake maatregelen die de SSM-verordening flankeren in Oostenrijk

Op 23 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/43.

ECB-Advies inzake verantwoordelijke leningsvoorwaarden in Hongarije

Op 23 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/44.

ECB-Advies inzake niet-bancaire fianciële instellingen die leningen aan consumenten verstrekken in Bulgarije

Op 24 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van Bulgarije, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/45.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rapportage en transparantie van effectenfinancieringstransacties

Op 24 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement en de Raad, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/49. Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake een comité voor systeemrisico’s in Luxemburg

Op 26 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Luxemburgse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/46.

ECB-Advies inzake statistische rapportagevereisten op het gebied van betalingsstatistieken in Polen

Op 27 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/47.

ECB-Advies inzake het verwerken, de distributie en bescherming tegen vervalsing van bankbiljetten en muntstukken in Hongarije

Op 27 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/48.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG)  nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Litouwen

Op 8 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/50. Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de leeftijdsbegrenzing die geldt voor het mandaat van de Gouverneur en de plaatsvervangende gouverneurs van de Banque de France

Op 8 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse ministerie van Financiën en Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/51.

ECB-Advies inzake het juridische kader voor kredietinstellingen in Polen

Op 9 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/52.

ECB-Advies inzake de goedkeuring van betalingssystemen in Malta

Op 10 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/53.

ECB-Advies inzake regels betreffende het raadplegen van de Europese Centrale Bank in Slowakije

Op 10 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van een lid van het Slowaakse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/54.

ECB-Advies inzake de reproductie van eurobankbiljetten en forint bankbiljetten en muntstukken in Hongarije

Op 11 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/55.

ECB-Advies inzake de bevoegdheid tot het uitgeven van munten in Cyprus

Op 16 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de minister van Financiën van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/56.

Statistieken

ECB-Verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1072/2013 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven (ECB/2013/34)

Op 8 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2014/30 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1072/2013 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven (ECB/2013/34). In de Veordening wordt de reikwijdte van heronderhandelde leningen in Verordening (EU) nr. 1072/2013 in overeenstemming gebracht met Richtsnoer ECB/2014/15. De Verordening zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Verandering van de frequentie van de monetairbeleidsvergaderingen, een herzien vergaderschema voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2015 en de toezegging tot regelmatige publicatie van verslagen van de monetairbeleidsbesprekingen

Op 3 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten vanaf 1 januari 2015 de frequentie van zijn monetairbeleidsvergaderingen te veranderen in een zesweeks cyclus. De reserve-aanhuodingsperioden zullen worden verlengd tot zes weken zodat deze in overstemming zijn met het nieuwe vergaderschema. Daarnaast is de Raad van Bestuur voornemens vanaf januari 2015 regelmatig verslagen van de monetairbeleidsvergaderingen te publiceren. Het persbericht over deze onderwerpen is beschikbaar op de website van de ECB.

Op 16 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een herzien vergaderschema voor het kalenderjaar 2015. Verdere informatie kan worden gevonden in een persbericht hierover dat beschikbaar is op de website van de ECB.

Bankentoezicht

ECB-Besluit betreffende de verstrekking aan de ECB van toezichtgegevens die aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd zijn

Op 2 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/29 betreffende de verstrekking aan de Europese Centrale Bank van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben. Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Sjablonen voor de alomvattende beoordeling

Op 16 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de sjablonen die zullen worden gebruikt om de uitkomsten van de alomvattende beoordeling per individuele bank openbaar te maken. Deze sjablonen zijn, samen met een begeleidend persbericht, op 17 juli 2014 gepubliceerd op de website van de ECB.