Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 20 juni 2014

Markttransacties

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties nà 31 juli 2014

Op 30 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten door te gaan met het aanbieden van zevendaagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op 17 juni 2014 is dit besluit bekendgemaakt, in coördinatie met de andere centrale banken. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB. Maandelijks wordt op de website van de ECB een indicatieve kalender gepubliceerd voor in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties gedurende de komende drie maanden.

Wijzigingen in het wettelijk kader van het Eurosysteem met het oog op de toepassing van een negatieve rente op de depositofaciliteit

Op 5 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/23 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves. Het Besluit voorziet in het bijzonder in de vereiste aanpassing van de regels betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves krachtens Richtlijnen ECB/2011/14, ECB/2012/27 en ECB/2014/9. De Raad van Bestuur heeft ook zijn goedkeuring gehecht aan (a) Richtsnoer ECB/2014/25 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time bruto-vereveningssysteem (TARGET2), (b) Richtsnoer ECB/2014/22 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/9 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken, en (c) Besluit ECB/2014/24 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van lidstaten die de euro als munt hebben. Deze rechtsinstrumenten zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Wijzigingen in de herfinancieringstransacties van het Eurosysteem

De Raad van Bestuur heeft op 5 juni 2014 besloten de basis- en driemaands langerlopende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem zo lang als noodzakelijk, maar in elk geval tot het einde van de aanhoudingsperiode van het Eurosysteem eindigend in december 2016 als vasterentetenders met volledige toewijzing te blijven uitvoeren. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten de herfinancieringstransacties van het Eurosysteem met een bijzondere looptijd, meer bepaald met een looptijd van één aanhoudingsperiode, te beëindigen en de wekelijkse “fine-tuning”-transactie voor de “sterilisatie” (neutralisatie) van de via het Programma voor de effectenmarkten geïnjecteerde liquiditeit, op te schorten na de op 10 juni 2014 toe te wijzen transacties. Op die dag is hierover een persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

Op 5 juni 2014 besloot de Raad van Bestuur bovendien een reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties ( targeted longer-term refinancing operations ofwel TLTRO’s) uit te voeren ter verbetering van de bancaire kredietverlening aan de niet-financiële particuliere sector van het eurogebied, met uitzondering van leningen aan huishoudens voor woningaankoop. Nadere informatie over de technische kenmerken van deze transacties is te vinden in een persbericht dat op die dag is gepubliceerd op de website van de ECB.

Maatregelen betreffende de beleenbaarheid van onderpand van het Eurosysteem

Teneinde de effectiviteit van bovengenoemde TLTRO’s te ondersteunen en de banken van voldoende onderpand te voorzien om aan deze transacties deel te nemen, heeft de Raad van Bestuur op 5 juni 2014 besloten de bestaande beleenbaarheid van aanvullende activa als onderpand, met name via het kader voor aanvullende kredietvorderingen, ten minste tot september 2018 te verlengen.

Bijzondere monetairbeleidsmaatregelen gericht op het bevorderen van de werking van het monetair transmissiemechanisme

Op 5 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten zijn voorbereidende werkzaamheden betreffende de rechtstreekse aankopen van effecten op onderpand van activa te intensiveren. Het bovengenoemde persbericht betreffende de TLTRO’s bevat nadere informatie hierover.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de beperking op contante betalingen en ontvangsten in Roemenië

Op 22 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/37.

ECB-Advies inzake de remuneratie van het personeel en de leden van de besluitvormende organen van de Banca d'Italia en de belastingheffing op haar geherwaardeerde aandelen

Op 26 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/38.

ECB-Advies inzake de toegang voor het publiek tot specifieke informatie van dubieuze leningen van bepaalde banken in Slovenië

Op 27 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van het Sloveense parlement, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/39.

ECB-Advies inzake de organisatie, het toezicht op en de solvabiliteit van kredietinstellingen in Spanje

Op 30 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse staatssecretaris van Economische Zaken en Bedrijfsondersteuning, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/40.

ECB-Advies inzake de korte-termijnliquiditeitseisen van kredietinstellingen in Hongarije

Op 6 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/41.

ECB-Advies inzake de rentevergoeding op minimumreserves in Litouwen

Op 11 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/42.

Internationale en Europese samenwerking

Het 13e jaaroverzicht van de internationale rol van de euro

Op 17 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het 13e jaaroverzicht van de internationale rol van de euro. In het overzicht worden de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied gedurende 2013 onderzocht. Op 16 juli 2014 zal het verslag tezamen met een bijbehorend persbericht worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Corporate governance

Verlenging van het mandaat van de leden van de TARGET2-Securities (T2S) Raad

Op 30 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de verlenging van het mandaat van de huidige T2S-Raadsleden, dat thans afloopt in juli 2014, met nog eens zes maanden tot en met 31 januari 2015.

Bankentoezicht

Verordening van de ECB betreffende de oprichting van een bemiddelingspanel en zijn reglement van orde

Op 2 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2014/26 betreffende de oprichting van een bemiddelingspanel en zijn reglement van orde krachtens artikel 25, lid 5, van de GTM-Verordening van de Raad. De bedoeling is dat het bemiddelingspanel gaat zorgen voor een scheiding tussen monetairbeleids- en toezichtstaken. De functie van het panel is het beslechten van verschillen van opvatting tussen de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten met betrekking tot een bezwaar van de Raad van Bestuur tegen een ontwerpbesluit van de Raad van Toezicht. De Verordening wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.