Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 23 mei 2014

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

TARGET Jaarverslag 2013

Op 15 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het TARGET-Jaarverslag 2013. Het verslag presenteert drie belangrijke feiten met betrekking tot het TARGET-systeem en bespreekt de ontwikkelingen die in de loop van 2013 in TARGET2 hebben plaatsgevonden. Het rapport zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review – Mei 2014

Op 21 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de "Financial Stability Review - May 2014", die een beoordeling geeft van de belangrijkste risicobronnen en kwetsbaarheden met betrekking tot de financiële stabiliteit binnen het financiële stelsel van het eurogebied en een uitgebreide analyse bevat van het schokabsorptievermogen van het financiële stelsel van het eurogebied. De Review zal eind mei 2014 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake valutawisselexploitanten in Litouwen

Op 16 april 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/27.

ECB-Advies inzake het monitoren van het gebruik van kredietbeoordelingen door marktdeelnemers in Litouwen

Op 22 april 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/28.

ECB-Advies inzake het juridische kader voor de herkapitalisatie via het HFSF van kredietinstellingen in Griekenland

Op 29 april 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/29.

ECB-Advies inzake overheidsfinanciën in Litouwen

Op 30 april 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/30.

ECB-Advies inzake de oplossing van crises in de financiële markten in Finland

Op 2 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Finse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/31.

ECB-Advies inzake bepaalde bankbiljetten en muntstukken die in Zweden niet langer wettig betaalmiddel zijn

Op 5 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Sveriges Riksbank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/32.

ECB-Advies inzake oversight op betalings- en effectenafwikkelingssystemen in Litouwen

Op 15 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/33.

ECB-Advies inzake het juridische kader voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen in Portugal

Op 16 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur na een verzoek daartoe van de Portugese minister van staat, minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/34.

ECB-Advies inzake pensioenbeperkingen in Oostenrijk

Op 19 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/35.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geldmarktfondsen

Op 21 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/36. Het Advies zal worden gepubliceerd op de website van de ECB en in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Statistieken

Vertrouwelijkheid van statistische gegevens

Op 2 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de aanbevelingen uiteengezet in het verslag over de aangenomen maatregelen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de statistische gegevens zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 betreffende het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (zoals gewijzigd bij Verordening (EG) 951/2009 van de Raad). Een samenvatting van het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Malta

Op 17 april 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2014/20 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Malta. Deze Aanbeveling is in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB gepubliceerd.

Begroting en aanschaffingsplan 2014 van het Coördinatiebureau voor aanschaffingen door het Eurosysteem

Op 24 april 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de begroting en het aanschaffingsplan 2014 van het Coördinatiebureau voor aanschaffingen door het Eurosysteem.

Voorzitterschap van het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen (PSSC)

Op 8 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang en tot en met 31 december 2016 Daniela Russo, Chief Market Infrastructure and Payments Oversight Policy Officer, benoemd tot voorzitter van het PSSC inzake toezichtskwesties en Jean-Michel Godeffroy, voorzitter van de T2S-Raad, tot Voorzitter van het PSSC inzake niet-toezichtsaangelegenheden.

Voorzitterschap van het Comité voor Financiële Stabiliteit (FSC)

Op 8 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB, met onmiddellijke ingang en tot en met 31 december 2016 benoemd tot Voorzitter van het FSC.

Bankentoezicht

Tweede kwartaalverslag over de voortgang die is geboekt bij de operationele uitvoering van de Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM)-Verordening

Op 2 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het tweede kwartaalverslag aan het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie over de voortgang die is geboekt bij de operationele uitvoering van de GTM-Verordening. Het verslag heeft betrekking op de periode van 4 februari tot 3 mei 2014, en is beschikbaar op de website van de ECB.

Start openbare raadpleging over een ontwerp-Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht

Op 21 mei 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten van start te gaan met een openbare raadpleging over een ontwerp-Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht. De ontwerp-Verordening zal op 27 mei 2014 samen met het bijbehorende raadplegingsdocument worden gepubliceerd op de website van de ECB. Commentaren kunnen worden ingestuurd tot middernacht 11 juli 2014, de sluitingsdatum van de raadplegingsperiode.