Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)


April 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op donderdag 17 april 2014

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Rapport betreffende “Card payments in Europe – a renewed focus on SEPA for cards” Kaartbetalingen in Europa – hernieuwde aandacht voor SEPA voor kaarten

Op 4 april 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een rapport over kaartbetalingen in Europa, opgesteld door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen , en zijn toestemming gegeven voor publicatie ervan op de website van de ECB. Het rapport biedt een veelomvattend overzicht van de stand van zaken met betrekking tot kaartbetalingen in Europa. Dit rapport zal, samen met een persbericht, binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de regels betreffende belangenconflicten voor topambtenaren van Banco de España

Op 20 april 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banco de España, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/22.

ECB-Advies inzake het meten van het krediet- en landrisico van bankgroepen in Oostenrijk

Op 27 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Oesterreichische Nationalbank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/23.

ECB-Advies inzake crisisbeheer in Litouwen

Op 2 april 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Bureau van de Litouwse Regering, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/24.

ECB-Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije

Op 11 april 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van het Sloveense parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/25.

ECB-Advies inzake transacties met betrekking tot overheidsschuldbewijzen in Roemenië

Op 14 april 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/26.

Statistieken

ECB-Besluit en ECB-aanbeveling betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken

Op 24 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/6 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken en aan Aanbeveling ECB/2014/7 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken. Deze rechtsinstrumenten hebben betrekking op voorbereidende maatregelen die noodzakelijk zijn om stapsgewijs een langetermijnkader in te stellen voor het verzamelen van gedetailleerde kredietgegevens, d.w.z. over kredietblootstellingen van kredietinstellingen of van andere kredietverstrekkende financiële instellingen ten opzichte van kredietnemers, verstrekt per kredietnemer of per lening, gebaseerd op geharmoniseerde statistische rapportagevereisten van de ECB. Beide rechtshandelingen zullen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Rapporten over 2013 inzake de kwaliteit van statistische gegevens

Op 20 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de jaarlijkse beoordeling van de beschikbaarheid en kwaliteit van de diverse soorten statistieken die door het Eurosysteem op grond van een rechtsinstrument van de ECB worden samengesteld. Verder heeft de Raad zijn toestemming gegeven voor de publicatie van de rapporten over 2013 inzake de kwaliteit van de statistieken met betrekking tot de betalingsbalans en de internationale investeringspositie van het eurogebied, en inzake de financiële kwartaalrekeningen van het eurogebied. De rapporten, opgesteld overeenkomstig het Kwaliteitskader voor ECB-statistieken, zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank

Op 21 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2014/13 aan de Raad van de Europese Unie voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank. De Aanbeveling komt tegemoet aan de noodzaak dat statistische informatie moet worden gebruikt voor de uitvoering van de toezichthoudende taken van de ECB. De Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling inzake de gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van statistische gegevens die door de Europese Centrale Bank worden verzameld, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken

Op 27 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2014/14 betreffende de gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van statistische gegevens die door de Europese Centrale Bank worden verzameld, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken. De Aanbeveling komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan uitwisseling van vertrouwelijke statistische informatie binnen het gehele Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB). De Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer inzake monetaire en financiële statistieken (herschikking)

Op 4 april 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2014/15 inzake monetaire en financiële statistieken, door middel waarvan Richtsnoer ECB/2007/9 wordt ingetrokken. Het doel van dit rechtsinstrument is om het rapportagekader in overeenstemming te brengen met Richtsnoer (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie, en relevante statistische verordeningen van de ECB die onlangs zijn gewijzigd. Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Voorzitter van het Juridisch Comité

Op 16 april 2014 heeft de Raad van Bestuur, met inmiddellijke ingang en tot en met 31 december 2016, Chiara Zilioli, Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal Juridische Zaken bij de ECB, benoemd tot Voorzitter van het Juridisch Comité.

Wijzigingen van het ECB-kader inzake sancties

Op 16 april 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2014/19 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2532/98 met betrekking tot de bevoegdheid om sancties op te leggen, en aan Verordening ECB/2014/18 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/99 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen. Het doel van de wijzigingen is een aanpassing van het ECB-kader inzake sancties met het oog op de oprichting van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme: de Aanbeveling beoogt de procedurele regels die zijn vervat in Verordening 2532/98 in overeenstemming te brengen met die welke zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1024/2013 van de Raad, met name inzake de bovengrens van boetes en periodieke boetebetalingen, de besluitvormingsprocedure voor het opleggen van een sanctie alsmede de verjaringstermijnen. De wijzigingen in Verordening (EG) nr. 2157/99 inzake de bevoegdheden van de ECB om sancties op te leggen (ECB/1999/4) maken duidelijk dat dit kader niet van toepassing is op sancties die door de ECB worden opgelegd bij de uitvoering van haar toezichthoudende taken, die vallen onder de GTM-Kaderverordening. Beide rechtsinstrumenten zullen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Bankentoezicht

De GTM-Kaderverordening van de ECB

Op 16 april 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2014/17 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de ECB en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (de GTM-Kaderverordening), waarin de praktische uitvoering van de samenwerking binnen het GTM nader wordt vastgelegd. De Verordening, samen met een feedbackverklaring die een samenvatting geeft van alle commentaar dat is gegeven in reactie op de openbare raadpleging, zal op 25 april 2014 worden gepubliceerd op de website van de ECB en daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie.

ECB-Besluit tot oprichting van de Administratieve Raad van Toetsing en zijn werkwijze

Op 14 april 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/16 tot oprichting van de Administratieve Raad voor Toetsing en zijn werkwijze. De Administratieve Raad van Toetsing zal de interne bestuurlijke evaluatie uitvoeren van besluiten die door de ECB worden genomen bij de uitvoering van de bevoegdheden die zijn verleend krachtens Verordening van de Raad (EU) nr. 1024/2013, zulks op verzoek van een natuurlijke persoon of rechtspersoon tot wie zulke besluiten zijn gericht of tot hen die door zulke besluiten rechtstreeks en individueel worden geraakt. Het Besluit zal worden gepubliceerd op de website van de ECB en daarna in het Publicatieblad van de Europese Unie.