Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

December 2013

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op vrijdag 20 december 2013

Markttransacties

Richtsnoer betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB

Op 28 november 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2013/45 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/5 betreffende het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot dergelijke reserves. Het gewijzigde Richtsnoer bepaalt thans dat een nationale centrale bank van het eurogebied de ECB of één of meer andere nationale centrale banken van het eurogebied kan verzoeken om namens haar bepaalde taken op zich te nemen met betrekking tot het operationeel beheer van de externe reserves die zijn overgedragen aan de ECB. Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Jaarlijkse herziening van de lijst van aanvaardbare niet-gereguleerde markten en als agentschappen geclassificeerde emittenten

Op 12 december 2013 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de jaarlijkse herziening van de lijst van niet-gereguleerde markten voor activa die in aanmerking komen voor gebruik als onderpand bij monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. Deze lijst is onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande herziening. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de classificatie van de Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) en Société de financement de l'économie française (SFEF) als agentschappen goedgekeurd. De door deze drie emittenten uitgegeven schuldbewijzen vallen daarom onder ‘haircut’-categorie II van activa die in aanmerking komen voor gebruik als onderpand bij monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. Zie de website van de ECB voor de bijgewerkte lijst van door de ECB aanvaarde niet-gereguleerde markten en door de ECB als agentschappen geclassificeerde emittenten.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Creatie van de Raad voor retailbetalingen in euro

Op 18 december 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het opzetten van de Raad voor retailbetalingen in euro (Euro Retail Payments Board, ofwel ERPB). Deze nieuwe entiteit, die de Raad voor het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (SEPA) vervangt, zal bijdragen tot de ontwikkeling van een geïntegreerde, innovatieve en concurrerende markt voor retailbetalingen in euro in de Europese Unie. De ERPB zal bestaan uit vertegenwoordigers van zowel de vraag- als aanbodzijde van de Europese markt voor retailbetalingsdiensten, en zal worden voorgezeten door de ECB. Het mandaat van de ERPB is, samen met een persbericht erover, beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies betreffende wijzigingen in de besluitvormingsbevoegdheden bij de Central Bank of Cyprus

Op 22 november 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van het Huis van Afgevaardigden van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/78.

ECB-Advies betreffende de reservevereisten voor kredietinstellingen in Litouwen

Op 22 november 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/79.

ECB-Advies betreffende stabilisatiemaatregelen en het depositogarantiefonds in Roemenië

Op 25 november 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/80.

ECB-Advies betreffende het licentiëren en reguleren van, en het toezicht op coöperatieve kredietinstellingen in Cyprus

Op 26 november 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de minister van Financiën van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/81.

ECB-Advies betreffende het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en het macroprudentieel toezicht in Finland

Op 2 december 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Finse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/82.

ECB-Advies betreffende de governance van de Deense Autoriteit voor financieel toezicht

Op 5 december 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Deense Autoriteit voor financieel toezicht, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/83.

ECB-Advies betreffende betalingsmiddelen en betalingssystemen in Frankrijk

Op 5 december 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/84.

ECB-Advies betreffende de juridische status van de activa van Lietuvos bankas en de reikwijdte van de overheidscontrole van Lietuvos bankas

Op 5 december 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/85.

ECB-Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen in Portugal

Op 6 december 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Portugese Minister van Staat en van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/87.

ECB-Advies inzake de maatregelen voor het versterken van bankstabiliteit in Slovenië

Op 9 december 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/86.

ECB-Advies betreffende de gegevensrapportageverplichtingen ter ondersteuning van de toezichtstaken van de Magyar Nemzeti Bank

Op 9 december 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/88.

ECB-Advies betreffende de verwerking en distributie van bankbiljetten, en de bescherming ervan tegen valsemunterij in Hongarije

Op 17 december 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/89.

ECB-Advies betreffende de overheidsfinanciën in Luxemburg

Op 18 december 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Luxemburgse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/90.

ECB-Advies betreffende de overheidsfinanciën in Estland

Op 18 december 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Estse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/91.

Statistieken

ECB-rechtsinstrumenten inzake betalingsstatistieken

Op 28 november 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2013/43 inzake betalingsstatistieken en Aanbeveling ECB/2013/44 inzake betalingsstatistieken. De Verordening definieert de statistische-rapportagevereisten en verandert een substantieel deel van de eerdere vereisten met betrekking tot de laatste stap naar het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (SEPA), die zal plaatsvinden in februari 2014. De Verordening is gericht tot aanbieders van betalingsdiensten, uitgevers van elektronisch geld en/of exploitanten van betalingssystemen die zijn gevestigd in de lidstaten van het eurogebied. De Aanbeveling is gericht tot de nationale autoriteiten in de lidstaten die geen deel uitmaken van het eurogebied waar het er om gaat dat zij hetzelfde type gegevens aanleveren. Beide rechtsinstrumenten zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Internationale en Europese samenwerking

Programma van het Eurosysteem voor technische samenwerking met centrale banken van de westelijke Balkan

Op 26 november 2013 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de ondertekening van een contract met de Europese Commissie voor een door de ECB gecoördineerd programma voor technische samenwerking tussen het Eurosysteem en de centrale banken van de westelijke Balkan. De ECB en 11 nationale centrale banken zullen deelnemen aan dit samenwerkingsprogramma, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het doel is om de institutionele capaciteiten van de centrale banken te versterken en aldus hun toetreding voor te bereiden tot het Europees Stelsel van Centrale Banken, dat alle nationale centrale banken van de Europese Unie omvat. Meer informatie zal te zijner tijd worden verstrekt op de website van de ECB.

Corporate governance

Audithandvest voor het Eurosysteem/ESCB

Op 27 november 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Audithandvest van het Eurosysteem/ESCB, dat het in 1998 goedgekeurde auditbeleid van het ESCB zal vervangen. Het Handvest volgt de beste praktijken binnen het beroepsveld interne audit, terwijl tegelijkertijd voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het Eurosysteem/ESCB. Het zal voortaan minstens eens in de drie jaar worden herzien en is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg

Op 17 december 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie (ECB/2013/51) betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg. De Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Uitgifte van bankbiljetten en munten/Bankbiljetten

ECB-Besluit inzake de omvang van de muntenuitgifte in 2014

Op 6 december 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2013/46 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntuitgifte in 2014. Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten

Op 18 december 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2013/49 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2004/18 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten. De Richtlijn tot wijziging stelt de invoering van de gemeenschappelijke aanbestedingsprocedure van het Eurosysteem, die aanvankelijk stond gepland voor 1 januari 2014, uit naar een latere datum, die zal worden bepaald door de Raad van Bestuur. Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.