Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2013

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 22 november 2013

Markttransacties

Instelling van een netwerk van permanente swapovereenkomsten tussen centrale banken

Op 24 oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de conversie van de bestaande tijdelijke bilaterale swapovereenkomsten met de Bank of Canada, de Bank of England, de Bank of Japan, de Federal Reserve en de Zwitserse Nationale Bank naar permanente swapovereenkomsten. De zes deelnemende centrale banken hebben gezamenlijk deze instelling van permanente swapovereenkomsten bekendgemaakt op 31 oktober 2013.

Details van herfinancieringstransacties met verrekening in de periode 9 juli 2014 tot en met 7 juli 2015

Op 7 november 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten zijn basisherfinancieringstransacties, herfinancieringstransacties met een bijzondere looptijd en langerlopende herfinancieringstransacties voor zolang als nodig, maar ten minste tot het einde van de zesde aanhoudingsperiode van 2015 op 7 juli 2015, te blijven uitvoeren als vaste-rentetenderprocedures met volledige toewijzing. Een persbericht over dit onderwerp is beschikbaar op de website van de ECB.

Opschorting van de terugbetalingen op de driejaars langerlopende herfinancieringstransacties gedurende de eindejaarsperiode

Op 14 november 2013 heeft de Raad van Bestuur, gezien de verwachte geringe belangstelling onder marktdeelnemers, zijn goedkeuring gehecht aan opschorting van de terugbetalingstransacties met betrekking tot de driejaars langerlopende herfinancieringstransacties, die zouden plaatsvinden tijdens de eindejaarsperiode. Gedetailleerder informatie wordt verschaft in een persbericht over dit onderwerp dat vandaag is gepubliceerd op de website van de ECB.

Acceptatie van het kredietbeoordelingssysteem van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique voor gebruik binnen het Kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem

Op 14 november 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten het interne kredietbeoordelingssysteem van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique te accepteren voor gebruik binnen het Kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem (het Eurosystem Credit Assessment Framework ofwel ECAF). De volledige lijst van interne kredietbeoordelingssystemen, samen met gedetailleerder informatie over het ECAF, kan worden gevonden op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Tweede SEPA-migratieverslag

Op 22 oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de publicatie van zijn tweede verslag betreffende de migratie naar het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (Single Euro Payments Area ofwel SEPA), waarin een analyse wordt gepresenteerd van de huidige stand van zaken in de landen van het eurogebied ten aanzien van de creatie van een gemeenschappelijke markt voor overboekingen en automatische incasso’s (domiciliëringen) in euro in geheel Europa, en waarin leidraad wordt verschaft ten aanzien van het beheer van het overgangsproces naar een Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied. Het verslag is, samen met een persbericht over dit onderwerp, beschikbaar op de website van de ECB.

Tenuitvoerlegging van de verwachtingen van het Eurosysteem ten aanzien van het toezicht op de bedrijfscontinuïteit voor betalingssystemen van systeemkritisch belang

Op 30 oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de beoordeling van de tenuitvoerlegging van de nog openstaande aanbevelingen die de Raad in 2010 aan vier betalingssystemen van systeemkritisch belang (TARGET2, EURO1, CORE en CSS) had gericht. Deze beoordeling komt tot de slotsom dat alle systeembeheerders nu de noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om alle nog openstaande aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

Openbare raadpleging door SecuRe Pay betreffende aanbevelingen ten aanzien van de veiligheid van mobiele betalingen

Op 15 november 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de lancering van een twee maanden durende openbare raadpleging betreffende de “Recommendations for the security of mobile payments” in de context van de door het European Forum on the Security of Retail Payments ondernomen werkzaamheden. De met deze openbare raadpleging verband houdende documentatie is, samen met een persbericht over dit onderwerp, beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Mededeling betreffende de uitgebreide beoordeling van balansen

Op 23 oktober 2013 heeft de ECB, met toestemming van de Raad van Bestuur, details bekendgemaakt van de uitgebreide beoordeling van de balans van banken die zal worden uitgevoerd ter voorbereiding op het door de ECB op zich nemen van haar volledige verantwoordelijkheid voor toezicht als onderdeel van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme. De beoordeling, die van start zal gaan in november 2013 en twaalf maanden in beslag zal nemen, zal worden uitgevoerd in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van de aan het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme deelnemende lidstaten. Het persbericht, vergezeld van een toelichting, is beschikbaar op de website van de ECB.

Banking Structures Report

Op 25 oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de publicatie van het “Banking Structures Report”, waarin wordt ingegaan op de belangrijkste structurele ontwikkelingen in de bankensector van het eurogebied op basis van geaggregeerde gegevens voor het eurogebied over de periode 2008 tot en met 2012 en waarin tevens, waar beschikbaar, indicatoren voor de eerste helft van 2013 zijn opgenomen. Het verslag is, samen met een persbericht over dit onderwerp, beschikbaar op de website van de ECB.

“Financial Stability Review” van november 2013

Op 20 november 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de publicatie van de “Financial Stability Review - November 2013”, waarin wordt gekeken naar de belangrijkste bronnen van risico’s en kwetsbaarheden voor de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied en waarin een uitgebreide analyse wordt gepresenteerd van het vermogen van het financiële stelsel van het eurogebied negatieve verstoringen op te vangen. De “Review” zal op 27 november 2013 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de overdracht van het beheer van overheidseigendom aan Banca Naţională a României

Op 29 oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/74.

ECB-Advies inzake de financiële herstructurering van bedrijven in Slovenië

Op 5 november 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/75.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad

Op 6 november 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/76. Het Advies zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties

Op 19 november 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/77. Het Advies zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Statistieken

ECB-Verordeningen betreffende statistieken met betrekking tot beleggingsfondsen, lege financiële instellingen en postcheque- en girodiensten

Op 18 oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de ECB-Verordening houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (herschikking), de ECB-Verordening houdende statistieken betreffende de activa en passiva van lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten (herschikking), en aan de ECB-Verordening betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s aantrekken van in het eurogebied ingezetenen, niet-monetaire financiële instellingen (herschikking). De wijzigingen hebben betrekking op de nieuwe vereisten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van het nieuw aangenomen Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (‘ESA 2010’) krachtens Verordening (EU) Nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013. De wijzigingen komen tevens tegemoet aan nieuwe gebruikersvereisten voor analyses van monetair beleid, economische stabiliteit en financiële stabiliteit, alsook voor de bijdrage aan andere statistische producten. De rapportage aan de ECB betreffende deze nieuwe vereisten zal begin 2015 van start gaan. Alle drie rechtsinstrumenten zullen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Voordracht voor de positie van Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme

Op 6 november 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Pre-Selection Committee met betrekking tot de kandidaten op de shortlist voor de positie van Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme, en besloten de shortlist toe te sturen aan het Europees Parlement en de EU-Raad. Op 20 november 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten Danièle Nouy voor te dragen voor de positie van Voorzitter van de Raad van Toezicht van het nieuwe Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme. Een persbericht hierover is op dezelfde dag gepubliceerd op de website van de ECB. Het benoemingsproces, zo is de verwachting, zal medio december 2013 worden afgerond.

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Latvijas Banka

Op 15 november 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2013/42 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Latvijas Banka. De Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Kantoorgebouwen van de ECB

Kantoorruimte voor het Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme

Op 6 november 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten een van zijn huidige gebouwen, de Eurotower, te blijven huren om op middellange termijn de extra medewerkers die nodig zijn voor de vervulling door de ECB van haar nieuwe toezichtstaken, te huisvesten. Op de korte termijn, totdat de ECB verhuist naar haar nieuwe kantoorgebouw, zullen de toezichtsmedewerkers worden gehuisvest in gehuurde kantoorruimte in het Japan Center. Een persbericht over dit onderwerp is beschikbaar op de website van de ECB.