Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

oktober 2013

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 18 oktober 2013

Externe communicatie

Openbaarmaking van de procedures voor de verstrekking van noodliquiditeitssteun

Om de rol van de Raad van Bestuur bij de verstrekking van noodliquiditeitssteun door de nationale centrale banken (NCB’s) voor het publiek inzichtelijker te maken, heeft de Raad op 18 december 2013 besloten de procedurele regels hiervoor openbaar te maken. In deze regels wordt gedetailleerd beschreven welke stappen moeten worden gezet en welke informatie aan de Raad van Bestuur moet worden verstrekt opdat deze, overeenkomstig Artikel 14, lid 4, van het Statuut van het ESCB en de ECB, kan beoordelen of de verstrekking van noodliquiditeitssteun door NCB’s van het Eurosysteem strijdig is met de doelen en taken van het Eurosysteem. Deze procedures zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Markttransacties

Actualisering van de Algemene Documentatie van de ECB

Op 26 september 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende, met herfinancieringstransacties en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen en aan Besluit ECB/2013/36 inzake aanvullende, tijdelijke, met herfinancieringstransacties en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen. Deze Besluiten voorzien in maatregelen om het risicobeheersingskader verder te versterken, zoals op 18 juli 2013 door de Raad van Bestuur bekendgemaakt, en in maatregelen om voor sommige ABS-leningen de informatievereisten op het niveau van de afzonderlijke leningen aan te scherpen, zoals bekendgemaakt op 9 september 2013. Bovendien zijn in de Besluiten aanvullende bepalingen opgenomen, die in de loop van 2013 door de Raad van Bestuur zijn aangekondigd, om de algehele samenhang van het kader en de praktische uitvoering ervan te verbeteren. De nieuwe rechtsinstrumenten worden, tenzij anders bepaald, op 1 oktober 2013 van kracht en zijn met een persbericht over dit onderwerp beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Nieuw kader voor de beoordeling van het gebruik van afwikkelingssystemen voor effecten en koppelingen daartussen

Op 19 september 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een nieuw kader dat tot doel heeft te beoordelen of afwikkelingssystemen voor effecten en koppelingen daartussen gebruikt mogen worden bij krediettransacties binnen het Eurosysteem. Dit kader vervangt het kader dat sinds 1998 van kracht is. Het nieuwe kader zorgt voor vereenvoudiging van bepaalde procedures, waarbij tegelijk een hoge mate van bescherming van het Eurosysteem tegen verliezen bij de uitvoering van de krediettransacties gewaarborgd blijft. Dit nieuwe kader is op 27 september 2013 op de website van de ECB gepubliceerd, samen met een persbericht over dit onderwerp.

Wijzigingen op het TARGET2-Richtsnoer

Op 26 september 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2013/3/37 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees ‘real-time’ bruto-vereveningssysteem (‘TARGET2’). Het Richtsnoer wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op website van de ECB.

Ad-hoctoetsing van een afwikkelingsysteem voor effecten en bijbehorende koppelingen aan de normen voor het gebruik van zulke systemen bij krediettransacties van het Eurosysteem.

Op 4 oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het oordeel dat een afwikkelingssysteem voor effecten en de bijbehorende nieuwe directe en indirecte koppelingen gebruikt mogen worden bij krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst met erkende afwikkelingssystemen voor effecten en koppelingen daartussen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het geïntegreerde Hongaarse toezichtskader

Op 7 oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/71.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verstrekking en de kwaliteit van statistieken voor de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden.

Op 10 oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/72.

[ECB Opinion on measures for bank reorganisation in Slovenia

Op 15 oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/73.

Statistieken

Verordeningen inzake monetaire en financiële statistieken

Op 24 september 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2013/33 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen en aan Verordening ECB/2013/34 betreffende statistieken met betrekking tot door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven. Beide Verordeningen, die ten behoeve van de duidelijkheid herschikt zijn, omvatten de nieuwe normen voor nationale rekeningen zoals vastgelegd in Verordening (EU) Nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. De Verordeningen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.