Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Augustus 2013

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 2 augustus 2013

Economische, monetaire en financiële situatie

Naleving door centrale banken van het verbod op monetaire financiering en het verbod op bevoorrechte toegang

Op 31 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het verslag over het jaar 2012, overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin aan de ECB de taak wordt toegekend toe te zien op de naleving door de centrale banken van de EU van de in Artikel 123 en 124 van dat Verdrag en in aanverwante Verordeningen omschreven verboden. Voor nadere informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar een speciaal daaraan gewijde paragraaf in het ECB-Jaarverslag 2012, dat op 24 april 2013 is gepubliceerd.

Reactie op de bekendmaking door de Cypriotische autoriteiten van de afronding van het afwikkelingsproces voor de Bank of Cyprus

Op 31 juli 2013 verwelkomde de Raad van Bestuur de bekendmaking, door de Cypriotische autoriteiten, met betrekking tot het afwikkelingsproces voor de Bank of Cyprus. Een persbericht hierover is gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Ad-hoc-beoordeling van drie nieuwe directe koppelingen aan de hand van de standaarden voor het gebruik van effectenafwikkelingssystemen

Op 25 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan drie nieuwe directe koppelingen, waardoor deze in aanmerking komen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem, en wel wederzijdse directe koppelingen tussen Clearstream Banking S.A. en LuxCSD S.A., en een nieuwe directe link van Iberclear-CADE naar OeKB. De volledige lijst van alle in aanmerking komende koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het toezicht op coöperatieve kredietinstellingen in Cyprus

Op 23 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Ministerie van Financiën van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/51.

ECB-Advies inzake spaarbanken en bankstichtingen in Spanje

Op 23 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse Staatssecretaris van Economische Zaken en Bedrijfsondersteuning, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/52.

ECB-Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank

Op 24 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Zweedse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/53.

ECB-Advies inzake het macro-prudentieel oversight op het nationale financiële stelsel in Cyprus

Op 24 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Minister van Financiën van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/54.

ECB-Advies inzake maatregelen om kredietverlening op lange termijn te stimuleren in België

Op 26 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/55.

ECB-Advies inzake het nieuwe geïntegreerde Hongaarse toezichthoudende kader

Op 26 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/56.

Statistieken

ECB-Richtsnoer inzake statistieken overheidsfinanciën (herschikking)

Op 25 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken overheidsfinanciën, waardoor met ingang van 1 september 2014 Richtsnoer ECB/2009/20 wordt ingetrokken. Het doel van dit rechtsinstrument is invoering van de nieuwe standaarden voor nationale rekeningen, zoals die zijn gedefinieerd in Verordening (EU) Nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank op het gebied van financiële kwartaalrekeningen (herschikking)

Op 25 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank op het gebied van financiële kwartaalrekeningen. In dit rechtsinstrument worden, in vergelijking met Richtsnoer ECB/2002/7, dat wordt ingetrokken, verschillende verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van de beschikbaarheid van gegevens over financiële rekeningen in termen van tijdigheid en gedetailleerdheid van de gegevens. In dit rechtsinstrument zijn ook opgenomen de nieuwe standaarden voor nationale rekeningen zoals gedefinieerd in Verordening (EU) Nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Driejaarlijkse herziening van de Comités van het Eurosysteem/ESCB

Op 17 juli en 31 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur (in het kader van zijn driejaarlijkse herziening van de mandaten van de Comités) de Comités van het Eurosysteem/ESCB die zijn ingesteld overeenkomstig Artikel 9.1 van het Reglement van Orde van de ECB opnieuw met een termijn verlengd, met als einddatum 31 december 2016en de voorzitters van deze Comités herbenoemd tot en met 31 december 2016. Daarnaast heeft de Raad met onmiddellijke ingang de heer Frank Moss, thans Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal Internationale en Europese Betrekkingen van de ECB, benoemd tot Voorzitter van het Comité voor Internationale Betrekkingen. Voorts heeft de Raad de Voorzitter van het Begrotingscomité, dat is opgericht op grond van Artikel 15.2 van het Reglement van Orde van de ECB, herbenoemd tot en met 31 december 2016. Tevens heeft de Raad van Bestuur, overeenkomstig Artikel 9.1 van het Reglement van Orde van de ECB, besloten tot oprichting van een Comité voor Organisatie-ontwikkeling voor één termijn, die afloopt op 31 december 2016.