Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juli 2013

Economische, monetaire en financiële situatie

Overeenkomst met betrekking tot de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie

Op 21 juni 2013 hebben de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro niet als munt hebben, een overeenkomst ondertekend tot wijziging van de overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn vastgelegd. De overeenkomst, waarin de toetreding van de Kroatische nationale centrale bank (Hrvatska narodna banka) tot het ESCB haar neerslag vindt, is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Markttransacties

Veranderingen in de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen

Op 28 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten tot tijdelijke opschorting van de aanvaarding van door de Cypriotische overheid uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen voor gebruik als onderpand bij de monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. Dit besluit houdt rekening met veranderingen in de kredietbeoordeling van de Republiek Cyprus ten gevolge van de door het Ministerie van Financiën van de Republiek Cyprus op 27 juni 2013 aangekondigde transacties. Het hiermee verband houdende Besluit (ECB/2013/21) is op 28 juni 2013 met een bijbehorend persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

Op 5 juli heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van de verhogingen van de kredietbeoordelingen van de Republiek Cyprus na de geslaagde afronding, op 1 juli 2013, van voornoemde transacties en besloten dat vanaf 5 juli 2013 door de Cypriotische overheid uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen wederom in aanmerking komen als onderpand bij de monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem, op voorwaarde van specifieke surpluspercentages ( haircuts). Het hiermee verband houdende Besluit (ECB/2013/22) is op 5 juli 2013 met een bijbehorend persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

Herziening van de risicobeheermaatregelen bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 17 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan wijzigingen in de risicobeheermaatregelen voor activa die in aanmerking komen voor gebruik als onderpand bij de krediettransacties van het Eurosysteem. Deze wijzigingen vloeien voort uit de tweejaarlijkse herziening van het risicobeheerkader van het Eurosysteem. Deze veranderingen worden van kracht zodra zij middels de desbetreffende rechtsinstrumenten ten uitvoer zijn gelegd. Een persbericht met daarin nadere informatie over de maatregelen is op 18 juli 2013 gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Tweede rapport betreffende kaartfraude

Op 11 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het tweede rapport betreffende kaartfraude, dat is opgesteld door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen, en zijn goedkeuring gehecht aan publicatie ervan op de website van de ECB. Het rapport is met een bijbehorend persbericht op 16 juli 2013 gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het macro-prudentiële mandaat van Lietuvos banka

Op 26 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/45.

ECB-Advies inzake hervorming van bezoldigingen en pensioenen in Ierland

Op 28 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister voor Overheidsuitgaven en Hervormingen, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/46.

ECB-Advies inzake de reservevereisten in samenhang met de invoering van de euro in Letland

Op 2 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/47.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 974/98 over de invoering van de euro in Letland en een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 2866/98 over de omrekeningskoers ten opzichte van de euro voor Letland

Op 5 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/48.

ECB-Advies inzake bijkantoren van niet-EER kredietinstellingen in Ierland

Op 9 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/49.

ECB-Advies inzake stabilisatiemaatregelen in Roemenië

Op 12 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/50.

Corporate governance

Zes ECB-Besluiten betreffende kwesties met betrekking tot de aandelen van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB

Op 21 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan: (1) Besluit ECB/2013/15 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves, (2) Besluit ECB/2013/16 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten, (3) Besluit ECB/2013/17 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB, (4) Besluit ECB/2013/18 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal, (5) Besluit ECB/2013/19 betreffende het volstorten van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben. Op dezelfde dag heeft de Algemene Raad zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2013/20 betreffende de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied. Deze Besluiten, waarin de toetreding van de Kroatische nationale centrale bank (Hrvatska narodna banka) tot het ESCB haar neerslag vindt, zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Deelname van Latvijas Banka aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur vóór 1 januari 2014

Overeenkomstig de werkwijze in het verleden heeft de Raad van Bestuur op 3 juli 2013 besloten de Gouverneur van Latvijas Banka uit te nodigen als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad, en deskundigen van Latvijas Banka waarnemerstatus te verlenen met betrekking tot alle Comités van het Eurosysteem/ESCB en alle substructuren daarvan wanneer deze in Eurosysteem-samenstelling bijeenkomen. Dit besluit is onmiddellijk van kracht geworden na het op 9 juli 2013 door de EU-Raad genomen besluit betreffende de opheffing van de derogatiestatus van Letland.

Benoeming van externe leden van het Auditcomité van de ECB

Op 4 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur Hans Tietmeyer en Jean-Claude Trichet per 1 augustus 2013 voor een periode van drie jaar benoemd tot extern lid van het Auditcomité van de ECB. Het Comité wordt voorgezeten door Erkki Liikanen en heeft daarnaast nog twee leden, Vítor Constâncio en Christian Noyer. Het mandaat van het Auditcomité kan worden gevonden op de website van de ECB.