Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2013

Economische, monetaire en financiële situatie

Structural Issues Report 2013

Op 19 juni 2013 heeft de ECB zijn goedkeuring gehecht aan het Structural Issues Report over 2013, dat is opgesteld door het Comité voor het Monetaire Beleid (een van de Eurosysteem/ESCB-comités). Het rapport, getiteld “Corporate finance and economic activity in the euro area” ("Ondernemingsfinanciering en economische bedrijvigheid in het eurogebied"), beschrijft de ondernemingsfinancieringsstructuur van niet-financiële ondernemingen in het eurogebied, waaronder de wisselwerking met de macro-economische omgeving, met de nadruk op de crisis die in 2007-08 begon. Het rapport zal worden gepubliceerd op de website van de ECB als onderdeel van de reeks ‘Occasional Papers’.

Markttransacties

Tendertransacties en aanhoudingsperiodes in 2014 en 2015

Op 17 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties en voor de reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem in 2014 en 2015. Nadere informatie is te vinden in twee persberichten die op 10 juni 2013 in alle officiële talen van de EU zijn gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

TARGET Jaarverslag 2012

Op 16 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het TARGET Jaarverslag 2012. Het verslag geeft aan dat TARGET2 essentieel blijft bij het bevorderen van een geïntegreerde geldmarkt in het eurogebied, die een eerste vereiste is voor een effectieve tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk monetair beleid, en bijdraagt tot de integratie van de financiële markten in het eurogebied en, uiteindelijk, tot financiële stabiliteit. Op 24 mei 2013 is het verslag tezamen met een bijbehorend persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

Ad hoc-beoordeling van indirecte koppelingen tussen effectenafwikkelingssystemen in het eurogebied

Op 23 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan drie nieuwe indirecte koppelingen die mogen worden gebruikt bij krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst van alle in aanmerking komende koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Goedkeuring van de CPSS-IOSCO-Beginselen voor financiëlemarktinfrastructuren als toezichtnormen van het Eurosysteem en start van een openbare raadpleging betreffende een ontwerpverordening van de ECB inzake de toezichteisen voor betalingssystemen van systeembelang

Op 3 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de ‘Beginselen voor financiëlemarktinfrastructuren’, die in april 2012 door het Comité voor Betalings- en Vereveningssystemen (CPSS) van de Bank voor Internationale Betalingen en het Technisch Comité van de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO) zijn geïntroduceerd. De grondslagen betreffen de uitvoering van toezichttaken door het Eurosysteem met betrekking tot alle typen financiëlemarktinfrastructuren. Tevens besloot de Raad een twee maanden durende openbare raadpleging te starten over een ontwerpverordening inzake de toezichteisen voor betalingssystemen van systeembelang, waarin de CPSS-IOSCO-Beginselen voor financiëlemarktinfrastructuren op juridisch bindende wijze zullen worden vastgelegd. Op 7 juni 2013 werd de ontwerpverordening tezamen met een bijbehorend persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een voorstel voor een richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en een voorstel voor een verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie

Op 17 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/32.

ECB-Advies inzake hypotheekgeverbescherming in Spanje

Op 22 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse Staatssecretaris van Economische Zaken en Bedrijfsondersteuning, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/33.

ECB-Advies inzake schuldregelingen voor personen met te veel schulden in Griekenland

Op 23 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse Ministerie van Ontwikkeling, Concurrentievermogen, Infrastructuur, Transport en Netwerken zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/34.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Op 23 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/35.

ECB-Advies inzake de status van kredietinstellingen en het opzetten van financieringsbedrijven in Frankrijk

Op 24 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/36.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een richtlijn inzake de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere valuta tegen valsemunterij, en houdende vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad

Op 28 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Commissie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/37.

ECB-Advies betreffende het Griekse Fonds voor Financiële Stabiliteit

Op 29 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/38.

ECB-Advies inzake macroprudentieel toezicht op het nationale financiële stelsel in Roemenië

Op 3 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/39.

ECB-Advies inzake nieuwe toezichthoudende taken van de Magyar Nemzeti Bank

Op 3 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/40.

ECB-Advies inzake de gewijzigde governance van de Central Bank of Cyprus

Op 5 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van het Huis van Afgevaardigden van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/41.

ECB-Advies inzake herstel- en afwikkelplannen in België

Op 10 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/42.

ECB-Advies inzake de behandeling van door anti-diefstalapparatuur geneutraliseerde eurobankbiljetten in België

Op 12 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique namens het Belgische Ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/43.

ECB-Advies inzake een speciale heffing op kredietinstellingen in Cyprus

Op 19 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van het Huis van Afgevaardigden van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/44.

Internationale en Europese samenwerking

Het 12e jaarverslag over de internationale rol van de euro

Op 19 juni 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het 12e jaarverslag over de internationale rol van de euro. Het verslag onderzoekt de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied gedurende 2012. Op 2 juli 2013 zal het verslag tezamen met een bijbehorend persbericht worden gepubliceerd op de website van de ECB.