Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

April 2013

Economische, monetaire en financiële situatie

Reactie van de ECB op de overeenkomst inzake het Cypriotische macro-economische aanpassingsprogramma

Op 25 maart 2013 bevestigde de Raad van Bestuur de overeenkomst die de Eurogroep en de Cypriotische autoriteiten hebben gesloten, waarin de noodzakelijke kernelementen van het EU/IMF-aanpassingsprogramma voor Cyprus worden uiteengezet. De Raad van Bestuur besloot geen bezwaar aan te tekenen tegen het verzoek van de Central Bank of Cyprus voor het verschaffen van noodliquiditeitssteun, in overeenstemming met de geldende regels. Op dezelfde dag is hierover een persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Enquête over betalingen in euro in het kader van het stelsel van correspondentbanken

Op 27 maart 2013 gaf de Raad van Bestuur zijn goedkeuring aan de publicatie van de vierde enquête inzake het stelsel van correspondentbanken die door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen, een van de Comités van het Eurosysteem/ESCB, was opgesteld. De enquête bevestigt dat het stelsel van correspondentbanken een belangrijk kanaal blijft voor de verwerking van betalingstransacties in euro. Gezien hun belang voor de soepele werking van betalingssystemen, vallen diensten in het kader van het correspondentbankenstelsel sinds de oprichting van de ECB binnen de werkingssfeer van het toezicht van het Eurosysteem. De Raad van Bestuur heeft besloten de enquête te publiceren om de transparantie van de toezichtsactiviteiten van het Eurosysteem met betrekking tot correspondentbanken te vergroten, en om de resultaten van deze activiteiten te delen met andere belanghebbenden. De enquête is, samen met een persbericht hierover, beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een afwikkelingskader voor krediet- en andere instellingen op Cyprus

Op 1 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/10.

ECB-Advies inzake de maatregelen voor het versterken van bankstabiliteit in Slovenië

Op 22 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/21.

ECB-Advies inzake betalingsbalansrapportage in Oostenrijk

Op 25 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Oesterreichische Nationalbank, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/22.

ECB-Advies betreffende bijzondere hypothecaire transacties in Slowakije

Op 2 april 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/23.

ECB-Advies inzake financiëlezekerheidsovereenkomsten in Malta

Op 5 april 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Maltese ministerie van Financiën, Economie en Investeringen, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/24.

ECB-Advies inzake het Depositogarantiefonds in Spanje

Op 10 april 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse staatssecretaris van Economische Zaken en Bedrijfsondersteuning, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/25.

ECB-advies inzake crisisplanning en vroegtijdige interventie voor kredietinstellingen in Oostenrijk

Op 11 april 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/26.

ECB-Advies inzake het kader voor overheidsgaranties en inzake overheidsgaranties voor Dexia SA en Dexia Crédit Local SA in België

Op 15 april 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de namens het Belgisch ministerie van Financiën optredende Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/27.

Statistieken

Enquête over financiën en consumptie van huishoudens

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan de resultaten van het eerste deel van de enquête over financiën en consumptie van huishoudens van het Eurosysteem, een gezamenlijk project binnen het Eurosysteem uitgevoerd met de steun van de nationale bureaus voor de statistiek van drie landen van het eurogebied. De enquête en een verslag over de gehanteerde methodologie zijn onderwerp van de eerste twee uitgaven van een nieuwe Statistics Paper Series die op 9 april 2013 door de ECB is gestart. Het referentiejaar voor de meeste landenenquêtes is 2010. De enquêteresultaten zullen bijdragen tot de kennis van het Eurosysteem over de economische en financiële structuur van de economie van het eurogebied, en tot een beter inzicht in het monetairtransmissiemechanisme en de impact van macro-economische schokken op de financiële stabiliteit. De enquête en het verslag over de gehanteerde methodologie zijn, samen met een persbericht hierover, beschikbaar op de website van de ECB.

Rapportage van statistieken inzake aangehouden effecten

Op 22 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten aangenomen. In het Richtsnoer zijn de procedures vastgelegd die de nationale centrale banken moeten volgen om statistische informatie te rapporteren aan de ECB die is afgeleid uit gegevens verzameld in het kader van de nieuwe Verordening (EU) Nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24). Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank

Op 17 april 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2013/8 aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank. De Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.