Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2013

Markttransacties

Beleenbaarheid van door de Cypriotische overheid uitgegeven of gegarandeerde schuld-instrumenten

Op 2 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2013/13 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen. Door Besluit ECB/2013/13 wordt de toepassing van de minimumvereisten voor kredietkwaliteitsdrempels die gelden voor door de Cypriotische overheid uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare marktinstrumenten, opgeschort. Op voorwaarde dat zij voldoen aan alle andere beleenbaarheidscriteria, hebben deze instrumenten per 9 mei 2013 hun beleenbaarheidsstatus ten behoeve van de krediettransacties van het Eurosysteem terugverkregen, zij het onder toepassing van specifieke surpluspercentages (“haircuts”) zoals uiteengezet in de Bijlage bij het Besluit. Het Besluit is samen met een persbericht op 2 mei 2013 gepubliceerd op de website van de ECB.

Details betreffende de herfinancieringstransacties van 10 juli 2013 tot en met 8 juli 2014

Op 2 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur een aantal besluiten genomen ten aanzien van de basisherfinancieringstransacties en de langerlopende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem, en ten aanzien van de voor dergelijke transacties gehanteerde tenderprocedures. Verdere informatie is te vinden in een persbericht hierover dat op 2 mei 2013 is gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer betreffende het verlenen van beheersdiensten inzake reserves

Op 15 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2013/14 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/4 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties. Door de wijziging wordt ingegaan op de kwestie van tegenpartijen die onderworpen zijn aan restrictieve maatregelen op het terrein van bestrijding van het witwassen van geld en financiering van terrorisme. Het Richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review – Mei 2013

Op 15 Mei 2013 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de “Financial Stability Review – May 2013”, waarin de voornaamste bronnen van risico en de kwetsbaarheden in termen van financiële stabiliteit binnen het financiële stelsel van het eurogebied worden belicht en waarin een veelomvattende analyse wordt gegeven van het vermogen van het financiële stelsel van het eurogebied om met negatieve verstoringen op te vangen. De Review zal eind mei 2013 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de bescherming tegen risico’s en de scheiding van bankactiviteiten in Duitsland

Op 19 april 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Federale Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/28.

ECB-Advies inzake een consumentenkredietregister in Frankrijk

Op 26 april 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Franse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/29.

ECB-Advies inzake macroprudentieel beleid in Malta

On 30 april 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/30.

ECB-Advies inzake de versterking van de institutionele rol en de onafhankelijkheid van Banca Naţională a României

Op 7 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/31.

Statistieken

Vertrouwelijkheid van statistische gegevens

Op 25 april 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de aanbevelingen zoals die zijn uiteengezet in het rapport betreffende de maatregelen die zijn aangenomen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de statistische gegevens zoals bedoeld in Verordening van de Raad (EG) Nr. 2533/98 van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (zoals gewijzigd door Verordening van de Raad (EG) 951/2009). Een samenvatting van het rapport is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistisch kwaliteitsrapport van 2012

Op 15 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de jaarlijkse beoordeling van de beschikbaarheid en kwaliteit van de verschillende typen statistieken die op grond van een rechtsinstrument van de ECB door het Eurosysteem worden samengesteld. De Raad heeft tevens toestemming gegeven voor de publicatie van het kwaliteitsrapport van 2012 betreffende monetaire en financiële statistieken. Het rapport, dat is opgesteld krachtens het Statistics Quality Framework van de ECB, zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de ECB

Op 19 april 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2013/9 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de ECB. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB in 2014 en 2015

Op 25 april 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de kalender voor vergaderingen in de kalenderjaren 2014 en 2015. De Algemene Raad heeft eveneens de kalender voor zijn vergaderingen gedurende die periode goedgekeurd. Nadere informatie is te vinden in een persbericht over dit onderwerp op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Suomen Pankki

Op 26 april 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2013/12 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Suomen Pankki. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Uitgifte van bankbiljetten en munten/Bankbiljetten

Wijzigingen in het juridisch kader voor de reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten

Op 19 april 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2013/10 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten en aan Richtsnoer ECB/2013/11 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2003/5 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten, om de toekomstige serie eurobankbiljetten hieronder te doen vallen en om enkele vereisten te verduidelijken. Het Besluit en het Richtsnoer zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en zijn tevens beschikbaar op de website van de ECB.