Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2013

Economische, monetaire en financiële situatie

Besluit van de Raad van Bestuur ten aanzien van de door de Central Bank of Cyprus gevraagde noodliquiditeitssteun

Op 21 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten het huidige niveau van de noodliquiditeitssteun (Emergency Liquidity Assistance ofwel ELA) tot 25 maart 2013 te handhaven. Daarna zou ELA alleen kunnen worden overwogen indien een EU/IMF-programma is ingesteld dat de solventie van de betroffen banken zou waarborgen. Een persbericht ter bekendmaking van dit besluit is op dezelfde dag gepubliceerd op de website van de ECB.

Externe communicatie

ECB-Jaarverslag 2012

Op 20 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het ECB-Jaarverslag 2012, dat op 24 april 2013 zal worden aangeboden aan het Europees Parlement en in 21 officiële talen van de EU zal worden gepubliceerd.

Markttransacties

Veranderingen in het gebruik van bepaalde ongedekte door de overheid gegarandeerde bankobligaties als onderpand van het Eurosysteem

Op 20 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring verleend aan Besluit ECB/2013/6 inzake de regels betreffende het gebruik van ongedekte door de overheid gegarandeerde bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem. Krachtens dit Besluit wordt vanaf 1 maart 2015 voorkomen dat dergelijke obligaties die zijn uitgegeven door de tegenpartij die ze gebruikt of door een entiteit die nauw verbonden is met die tegenpartij, worden gebruikt als onderpand bij de monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten de regels voor het gebruik van ongedekte door de overheid gegarandeerde bankobligaties aan te passen voor de periode die eindigt op 28 februari 2015. De Raad van Bestuur heeft hiertoe zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2013/4 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (herschikking), waarvan de bepalingen diverse bestaande rechtsinstrumenten aangaande tijdelijke maatregelen omvatten. Ten slotte heeft de Raad van Bestuur, teneinde het algemene kader te verduidelijken, zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2013/5 houdende intrekking van Besluit ECB/2011/4, Besluit ECB/2011/10, Besluit ECB/2012/32 en Besluit ECB/2012/34. Alle rechtsinstrumenten zijn, samen met een daarmee verband houdende persbericht, beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

SEPA-migratierapport

Op 20 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor publicatie van het SEPA-migratierapport dat door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen, een van de Comités van het Eurosysteem/ESCB, is opgesteld. In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de stand van zaken rond het migratieproces in het eurogebied eind 2012, en een leidraad geboden voor het beheer van het overgangsproces met betrekking tot migratie binnen het eurogebied naar in euro luidende SEPA-overboekingen en SEPA-automatische incasso's, waarvoor de einddatum is vastgesteld op 1 februari 2014 krachtens Verordening (EU) Nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 ter vaststelling van de technische vereisten voor overboekingen en automatische incasso’s in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009. Het rapport is, samen met een daarmee verband houdend persbericht, beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Verslag van de ECB van 2013 betreffende financiële integratie in Europa

De Raad van Bestuur heeft er op 20 maart 2013 nota van genomen dat de zevende editie van het ECB-verslag over “Financiële integratie in Europa” op 25 april 2013 zal worden gepubliceerd ter gelegenheid van de gezamenlijke conferentie van de ECB en de Europese Commissie over de financiële integratie en stabiliteit in Europa. In deze editie van het verslag wordt een overzicht gegeven van de stand van de financiële integratie in het eurogebied en de activiteiten van het Eurosysteem ter bevordering daarvan. Het verslag bevat tevens een hoofdstuk over het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, en speciale toelichtingen op onderwerpen zoals de segmentatie van de geldmarkten in het eurogebied in een klimaat van lage rentevoeten, de integratie van de markt voor retailbetalingen in euro, sectorrekeningen en evenwichtsherstel in het eurogebied, en Amerikaanse geldmarkten.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de bijdrage van de Oesterreichische Nationalbank aan het Poverty Reduction en Growth Trust van het Internationaal Monetair Fonds en een bilaterale leningsovereenkomst tussen het Internationaal Monetair Fonds en de Oesterreichische Nationalbank

Op 4 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/16.

ECB-Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen in Griekenland

Op 12 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/17.

ECB-Advies inzake beperkingen op contante betalingen in België

Op 18 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/18.

ECB-Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen in Portugal

Op 19 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese ministerie van Financiën en het Portugese Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/19.

ECB-Advies inzake slapende depositorekeningen bij kredietinstellingen in Griekenland

Op 19 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/20.