Levering van energie voor 2019 en 2020

De NATIONALE BANK lanceert een overheidsopdracht van leveringen

Beschrijving

Dossier 2017-1224 – Levering van energie voor 2019 en 2020

Perceel 1: 100% hernieuwbare elektrische energie

Perceel 2: Aardgas

De volledige tekst van deze aankondiging werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 24/08/2017 referte: N°2017-526675

De inschrijver wordt verzocht een bestek te downloaden door middel van volgende link

 

Uiterste datum voor het verkrijgen van het bestek

27/09/2017

Opening van de offertes

28/09/2017 - 10 h 30 - de Berlaimontlaan, 3 te 1000 Brussel

Uitsluitingscriteria

De offerte in twee losbladige exemplaren bevat de volgende documenten:

 • een verklaring dat de kandidaat zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikels 61 tot en met 63 van het KB van 18 april 2017;
 • bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van ondernemingen of het handelsregister of het handelsregister van het land;
 • de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die ze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank.

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:

 • Criterium 1: solvabiliteit (> 20%)
 • Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1)
 • Criterium 3: eigen vermogen (positief)
 • Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief)
 • Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
 • Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
 • Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)

De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Selectiecriteria

Voor elk perceel:

 • leveringsvergunningen voor de 3 gewesten;
 • een lijst van referenties met gelijkaardige leveringen tijdens de laatste 3 jaren (met minimum 10 GWH en 5 sites).

Minimumeisen

Voor elk perceel:

 • kopieën van de leveringsvergunningen;
 • minimum 3 geldige referenties.

Contactpersonen

Administratieve aspecten: Mevrouw Els Ferier
Tel: +32 2 221 23 14
Fax: +32 2 221 31 06
e-mail: els.ferier@nbb.be

Technische aspecten:  De heer Luc Servranckx
Tel: +32 2 221 36 13
e-mail: luc.servranckx@nbb.be

Adres

Nationale Bank van België
Dienst Aankopen
de Berlaimontlaan, 14
1000 Brussel
e-mail: caa@nbb.be