Info voor kredietnemers en borgstellers

Iedere debiteur en borgsteller heeft het recht om kosteloos de op zijn of haar naam geregistreerde gegevens te raadplegen in het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO).

De raadpleegbare informatie bevat gegevens over:

  • De identificatiegegevens van de kredietnemer(s) en de eventuele co-kredietnemer (s): administratieve indeling (land of regio), juridische vorm, institutionele sector, enzovoort.
  • De kenmerken van het krediet: het type krediet, de identificatiecode van het contract, het toegestaan, opgenomen en uitstaand bedrag van het krediet, enzovoort.
  • Eventuele wanbetalingen: het bedrag en de datum van deze wanbetaling.

In het RKO kan u enkel de gegevens raadplegen op uw eigen naam of op naam van de onderneming waarvan u een wettelijke vertegenwoordiger bent (zoals bepaald in artikel 14 van het koninklijk besluit van 27 december 2021).

Hoe?

Het verzoek moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend worden ingediend bij:

Nationale Bank van België (NBB)
Register van kredieten aan ondernemingen (RKO)
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

of via het email-adres: [email protected]

De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

  • een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de aanvraag doet of die een rechtspersoon vertegenwoordigt. In dat laatste geval moet een volmachtbewijs worden bijgevoegd.
  • de volledige identificatiegegevens:
    • voor natuurlijke personen: de naam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum, het volledig adres en het ondernemingsnummer of het nummer van het Rijksregister voor natuurlijke personen;
    • voor rechtspersonen: de maatschappelijke naam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer.

Het resultaat van de raadpleging wordt gestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon of naar het adres vermeld in het Rijksregister voor natuurlijke personen (indien deze een verzoek indienden).