Info voor informatieplichtigen (kredietinstellingen en leasingondernemingen)

Via de toepassing BECRIS (Belgian Credit Risk Information System) hebben kredietinstellingen en leasingondernemingen:

 • de verplichting om afgesloten krediet- en leasingovereenkomsten te melden aan het RKO.
 • de mogelijkheid om het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) te raadplegen voordat ze een krediet toekennen. Diverse vormen van raadpleging zijn mogelijk: een individuele, een gegroepeerde en specifieke portfolio-informatie.  

Categorieën informatieplichtigen

De wet van 28 november 2021 tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen verduidelijkt voor wie de meldingsplicht geldt.

Worden door de wetgever beschouwd als informatieplichtigen:

 • kredietinstellingen gevestigd in België en erkend door de Nationale Bank van België als toezichthouder. Het betreft zowel de bijkantoren naar buitenlands recht gevestigd in België als de ondernemingen naar Belgisch recht;
 • leasingondernemingen (ook 'financieringshuur' genoemd) gevestigd in België en erkend door de Federale Overheidsdienst Economie (meer info: erkenning van leasingondernemingen | FOD Economie (fgov.be)).

Wat melden?

De informatieplichtigen moeten informatie meedelen over de krediet- en leasingovereenkomsten afgesloten met hun kredietnemers.

Het gaat om volgende gegevens:

 • de begunstigde(n) van het krediet: rechtspersoon en/of natuurlijke perso(o)n(en);
 • de kredietgegevens: het type instrument, het toegekende bedrag, de aanvangsdatum, enzovoort;
 • aanvullende gegevens die een betere inschatting van de risico's mogelijk maken, zoals eventuele wanbetalingen of protecties (een verzekering of dekking tegen een negatieve kredietgebeurtenis).

Hoeven niet gemeld te worden aan het RKO: consumenten- en hypothecaire kredieten die uitsluitend voor privédoeleinden toegekend worden aan natuurlijke personen. Deze gegevens worden geregistreerd bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP).

Meldingstermijnen

Informatieplichtigen moeten binnen een bepaalde termijn info melden aan het RKO:

 • een nieuw instrument: binnen de 10 werkdagen na de aanvangsdatum;
 • een bestaand instrument: binnen de 15 werkdagen na het einde van de maand. 

Een volledig overzicht van deze meldingstermijnen vindt u in het overzicht hieronder.  

Dataset Nieuw instrument Bestaand Instrument
Referentie tegenpartij 10 dagen C
Instrument C
Tegenpartij-Instrument C
Protectie C
Tegenpartij-Protectie C
Financiële gegevens 10 dagen M
Wanbetaling van de tegenpartij M
Risico van de tegenpartij M
Gegevens met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid M
Instrument-Protectie M
  10 dagen Q
Boekhoudkundige gegevens Enkel voor de kredietinstellingen voor de instrumenten van het type «leningen en deposito's»

 

Elk nieuw instrument moet binnen 10 werkdagen na de creatiedatum van dit instrument meegedeeld worden:

 • C: Elke wijziging aan een bestaand instrument (protectie of tegenpartij) mag op gelijk welk moment meegedeeld worden, maar er moet uiterlijk gemeld worden binnen 15 werkdagen na het einde van de referentieperiode.
 • M: maandelijkse melding binnen 15 werkdagen na afloop van de referentieperiode.
 • Q: Driemaandelijkse melding binnen 15 werkdagen na de referentieperiode.

 

Specifieke informatie via Sharepoint

De informatieplichtigen hebben toegang tot een externe Sharepoint-omgeving met meer info over het RKO en over de BECRIS-toepassing (Belgian Credit Risk Information System). Informatieplichtigen vinden er alle informatie terug over de instructiedossiers en mededelingen. Toegang is enkel mogelijk via een wachtwoord. 

Indien u (als informatieplichtige) toegang wenst tot Sharepoint, gelieve dan een email te sturen naar [email protected].

Toegang tot Sharepoint

Via Sharepoint worden diverse algemene en technische documenten ter beschikking gesteld aan informatieplichtingen:

 1. BECRIS_Manual_ReportingSpecification met:
  • Gegevens over de tegenpartijen
  • Instrumenten en financiële gegevens
  • De manier van groeperen (notie van dataset)
  • Rapportageverplichtingen (frequentie, deadline, enzovoort)
  • Validatieregels van de gegevens en aangiftes
 2. BECRIS_Manual_Data Entry
  • Handleiding Data Entry
 3. BECRIS_DataModel_DeclarationRequirements
  • Structuur van de verschillende datasets
 4. BECRIS_ConceptualDataModel_CollectionOnCredits
  • Formaat en inhoud van de velden van de gegevens per dataset
 5. BECRIS_Manual_UserManagement
  • Certificaten en toegang aanvragen
 6. BECRIS_WebServicesTechnicalDocs
  • XSD-schema’s voor de opbouw en de validatie van de XML-bestanden

Meer info nodig?

Informatieplichtigen vinden meer informatie over het RKO terug op deze webpagina en in de wetteksten over het RKO.

Sancties

Het RKO moet een volledige en betrouwbare bron van informatie over kredieten zijn. Daarom moeten informatieplichtigen (kredietinstellingen en leasingondernemingen) voldoen aan de minimale kwaliteitsregels en aan de vereisten voor de herziening van de gegevens, zoals aangegeven in de artikelen 3 en 4 van de wet van 28 november 2021 tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen.

De FOD Economie is verantwoordelijk voor het onderzoek en de vaststelling van inbreuken op de wet én de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde besluiten en reglementen:

 • In geval van herhaaldelijke inbreuken of ernstige fouten kan de Nationale Bank van België beslissen om dwangsommen op te leggen die kunnen oplopen tot 10.000 euro per dag (artikel 19 van de wet van 28 november 2021).
 • Overtredingen met betrekking tot inbreuken op de in de wet opgenomen verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of het niet-naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-vereisten kunnen worden bestraft met boetes die variëren van 26 euro tot 1 miljoen euro.