Alles over het RKO

Het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) bevat gegevens over kredieten verleend aan rechts- en natuurlijke personen in het kader van een professionele activiteit. Dat geldt voor alle personen, ongeacht of hun woonplaats zich in België of in het buitenland bevindt. 

Kredietnemers kunnen zelf geen gegevens overmaken aan het RKO.


Wat is de meerwaarde?

Het RKO is een belangrijk hulpmiddel voor:

 • het beoordelen van het kredietrisico (kredietgevers)
  Voor de kredietgever houdt het toekennen van een krediet een risico in tot niet-terugbetaling door de kredietnemer. De evaluatie van dit risico hangt onder andere af van de schuldgraad. Dit wil zeggen: het totaal van de kredieten die een kredietnemer bij diverse financiële instellingen al heeft verkregen. Ook andere parameters zijn van belang bij de evaluatie van dit risico, zoals de wanbetalingen en de ingebrachte garanties.
   
 • de evaluatie van de toegestane kredieten (Nationale Bank van België)
  De in het RKO geregistreerde gegevens worden door de Nationale Bank van België (NBB) gebruikt in het kader van haar wettelijke opdrachten (prudentiële controle van de kredietinstellingen, financiële stabiliteit, monetair beleid, enzovoort). Dit biedt aan NBB de mogelijkheid om een evaluatie te maken van de toegestane kredieten en van de risico’s die de kredietgevers lopen.
   
 • het bewaken van de financiële stabiliteit in de eurozone (door de Europese Centrale Bank)
  Met AnaCredit (‘Analytical credit datasets’) beschikt de Europese Centrale Bank (ECB) over een database met gedetailleerde informatie over bankkredieten voor ondernemingen in de eurozone, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). De ECB kan op die manier een betere inschatting maken van mogelijke schokken in het financieel systeem in de eurozone. 

  Met AnaCredit is het ook mogelijk om het volledige kredietrisico van een bepaalde onderneming ten opzichte van de diverse banken te evalueren, inclusief grensoverschrijdende posities. De bankentoezichthouders kunnen daardoor vaststellen wanneer een bepaalde onderneming bij een of meerdere banken met vertraging begint af te lossen, de kredietwaardigheid van die onderneming beoordelen en een inschatting maken van het mogelijke risico voor de blootgestelde banken.

Bewaartermijn gegevens

Gegevens over krediet- en leasingovereenkomsten worden nog minstens twee jaar na de einddatum van het krediet bewaard in het RKO-bestand.

Meer informatie is terug te vinden in artikel 12 van de wet van 28 november 2021 tot organisatie van het Register van kredieten aan ondernemingen.

Neutraliteit

Het beheer van het RKO werd aan de Nationale Bank van België toevertrouwd als neutrale derde partij tussen kredietgevers en kredietnemers. Dit beheer gebeurt volgens een strikt wettelijk kader.

Geschiedenis

Het RKO is sinds 1 januari 2022 de opvolger van de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO). Binnen de schoot van het RKO werd met BECRIS (Belgian Extended Credit Risk Information System) ook een nieuwe toepassing ontwikkeld. Met BECRIS komt de Nationale Bank van België tegemoet aan de Europese AnaCredit-verordening om bijkomende krediet(risico)gegevens bij financiële instellingen te verzamelen. Meer informatie.