Bescherming persoonlijke levenssfeer

Persoonsgegevens worden in het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) geregistreerd om:

  • de kredietinstellingen en leasingondernemingen informatie te geven die hen in staat stelt om de risico's die aan hun kredietnemers zijn verbonden naar behoren te beoordelen;
  • aan de Nationale Bank van België (NBB), als toezichthoudende autoriteit, de gegevens te verstrekken die zij nodig heeft voor een goede beoordeling van de risico's van de financiële sector;
  • de NBB de gegevens te bezorgen die zij nodig heeft voor haar wetenschappelijke of statistische activiteiten of voor de andere activiteiten die zij uitoefent overeenkomstig de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank, zoals monetair en ander beleid;
  • de Europese Centrale Bank (ECB) toe te laten om de financiële stabiliteit van de eurozone te bewaken. Dit gebeurt volgens Verordening (EU) nr. 2016/867 van de ECB van 18 mei 2016 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens. Met ‘AnaCredit’ beschikt de ECB over een gedetailleerd databestand met bankkredieten van ondernemingen in de ganse eurozone.

Geen commercieel gebruik

De NBB deelt de gegevens enkel mee zoals bepaald in de wet van 28 november 2021 tot organisatie van een Register voor kredieten aan ondernemingen (artikel 10). De verzamelde gegevens worden door de NBB in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt.

De NBB is de verantwoordelijke voor de verwerking van de in het RKO geregistreerde persoonsgegevens voor:

  • het ontvangen van de gegevens verstrekt door de kredietinstellingen en leasingondernemingen;
  • het ordenen en bewaren van deze gegevens;
  • het gebruik van deze gegevens binnen de grenzen van de wet;
  • het meedelen van deze gegevens in de gevallen waarin zij door de wet gerechtigd is;
  • het beschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens onder de in de wet vastgestelde voorwaarden.

De bewaartermijn van de in het RKO geregistreerde gegevens wordt bepaald in artikel 12 van de wet van 28 november 2021.

Persoonlijke rechten

De in de het RKO geregistreerde personen worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens door een specifieke vermelding in de kredietovereenkomst of leasingovereenkomst zelf.

Iedereen kan:

Functionaris voor gegevensbescherming

De NBB beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming ('data protection officer').

U kan contact opnemen met deze functionaris, bijvoorbeeld om uw rechten uit te oefenen of indien u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

 Email: [email protected]

 De klassieke post: 
    Nationale Bank van België
    Functionaris voor gegevensbescherming
    de Berlaimontlaan 14
    1000 Brussel

Wettelijke grondslag

De NBB verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische en Europese regels: