Meegedeelde informatie

De geregistreerde inlichtingen hebben betrekking op alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die afgesloten werden door natuurlijke personen voor privé-doeleinden, alsook op de eventuele wanbetalingen die uit deze kredieten voortvloeien.

  • De inlichtingen opgenomen in het CKP-bestand betreffen alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten zoals bedoeld in de wet van 10 augustus 2001 en afgesloten door natuurlijke personen voor privé-doeleinden, alsook de eventuele wanbetalingen die uit deze kredieten voortvloeien.

  • De in het ENR-bestand opgenomen inlichtingen betreffen enkel de wanbetalingen inzake kredieten en financiële verbintenissen die werden afgesloten of aangegaan door natuurlijke personen, maar die niet opgenomen zijn in het CKP-bestand.

  • De wanbetalingen worden geregistreerd van zodra zij beantwoorden aan de voorgeschreven criteria.

  • De bewaartermijnen van de gegevens hangen af van de aard van de gegevens. De kredietgevers zijn er eveneens toe gehouden de vervroegde terugbetaling of de ontbinding van kredietovereenkomsten mee te delen aan de Centrale, evenals, in geval van wanbetaling, de evolutie van het debetsaldo en de eventuele regularisatie van het contract.

  • Een hele reeks maatregelen verzekeren de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een in de Centrale geregistreerde persoon.