Het bestand van de niet-gereglementeerde registraties (ENR)

Sinds 2004 beheert de Nationale Bank van België het bestand van de "Niet-gereglementeerde registraties" (ENR) op basis van een overeenkomst die afgesloten werd met de deelnemende kredietgevers. Dit bestand moet onderscheiden worden van het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), dat een wettelijke basis heeft. Het heeft eveneens tot doel de overmatige schuldenlast bij consumenten te bestrijden en dit door de kredietgevers informatie te verschaffen over personen die geregistreerd zijn met een achterstallig krediet.

Het ENR-bestand registreert enkel de betalingsachterstanden bij kredietovereenkomsten en financiële verbintenissen die niet gereglementeerd worden door Artikel VII. 148 van het Wetboek van economisch recht en die voor privé- of beroepsdoeleinden werden afgesloten door natuurlijke personen.

Enkel de deelnemers aan het ENR-bestand, zijnde de kredietgevers die een overeenkomst met de Nationale Bank van België getekend hebben en dit bestand ook bijwerken, hebben toegang tot de gegevens.

Voor het ENR-bestand zijn de gemelde inlichtingen bijna identiek (identificatie van de debiteur, karakteristieken van de kredietovereenkomst en wanbetalingen), maar worden zij slechts medegedeeld in geval van wanbetaling.

  • de identificatiegegevens van de debiteur alsook de eventuele co-debiteur: de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres.
  • de karakteristieken van de kredietovereenkomst: de kredietvorm, het nummer van het contract en
    • voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren: het totale terug te betalen bedrag,het bedrag van de eerste betalingstermijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen, de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn.
    • voor de kredietopeningen: het bedrag van het krediet, de datum van het afsluiten van het contract en desgevallend de einddatum van het contract.
    • voor de hypothecaire kredieten: het ontleende bedrag in kapitaal, het bedrag van de eerste vervaldag, het aantal vervaldagen, de initiële periodiciteit van de vervaldagen, de datum van de eerste en van de laatste vervaldag.
  • de wanbetaling: de datum en het bedrag van de achterstand of, in geval van opeisbaarheid, het bedrag en de datum van het verschuldigd blijvend debetsaldo.