De bewaartermijnen

De bewaartermijnen van de gegevens zijn de volgende :

  • voor de kredietovereenkomst zonder wanbetaling: drie maanden en acht werkdagen na de einddatum van de kredietovereenkomst;
  • voor de wanbetaling:
    • niet-geregulariseerd: tien jaar vanaf de datum van de eerste wanbetaling;
    • geregulariseerd: in principe één jaar vanaf de datum van regularisatie. Deze termijn mag in geen enkel geval leiden tot een overschrijding van de bewaartermijn van tien jaar die berekend wordt vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling.