Doelstelling

Het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) registreert informatie over alle consumenten- en hypothecaire kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden werden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. De registratie heeft tot doel de preventiemiddelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van particulieren te versterken.

De gegevens over de kredietovereenkomsten en de identiteit van de kredietnemers worden aan de Nationale Bank meegedeeld door de kredietgevers. Het betreft daarbij niet alleen banken, maatschappijen die gespecialiseerd zijn in consumentenkrediet of hypothecair krediet en kredietkaartmaatschappijen, maar ook verzekeraars die hypothecair krediet toekennen en verkopers die verkopen op afbetaling verrichten.

De kredietgevers moeten verplicht het bestand van de Centrale raadplegen alvorens een krediet aan een natuurlijke persoon te verlenen. Op die manier krijgt de kredietgever een volledig beeld van de kredietverbintenissen van de kandidaat-kredietnemer. Hij kan zo beter het kredietrisico evalueren en desgevallend vermijden het krediet "te veel" toe te kennen dat de kredietnemer in een toestand van overmatige schuldenlast zou kunnen doen belanden.

Wanneer het krediet afgelopen is of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de reglementaire bewaartermijnen, worden de gegevens automatisch uit het bestand van de Centrale verwijderd.

Het bestand van de niet-gereglementeerde registraties (ENR) registreert de door natuurlijke personen opgelopen betalingsachterstanden omtrent kredietovereenkomsten en financiële verbintenissen die niet opgenomen zijn in het bestand van de CKP. Deze registratie heeft eveneens als doel de preventiemiddelen tegen de overmatige schuldenlast bij particulieren te versterken.