Raadpleging

De raadpleging van de gegevens is toegestaan voor de deelnemers, de kredietbegunstigden, alsook voor andere kredietcentrales in het buitenland.

Voor de deelnemers wordt die informatie meegedeeld, hetzij op aanvraag als het één enkele cliënt betreft, hetzij op maandelijkse basis als het gaat over het geheel van hun cliënten. De CKO maakt eveneens een aantal statistieken op ten behoeve van haar deelnemers.

De kredietbegunstigden beschikken tevens over inzagerecht om het detail van de door de Centrale bijgehouden informatie te verkrijgen, dit geldt uiteraard alleen voor de kredieten geregistreerd op hun naam. Sommige bijkomende gegevens, enkel ingezameld in het kader van de opdracht van de Nationale Bank, worden echter niet meegedeeld aan de kredietbegunstigden. Overeenkomstig de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen deze personen de verbetering vragen van op hun naam onjuist geregistreerde informatie.