Meegedeelde informatie

De deelnemers moeten elke maand aan de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) informatie over de lopende contracten en over hun begunstigden meedelen. Deze informatie betreft meer bepaald de toegekende bedragen en de wanbetalingen.

Die inlichtingen betreffen:

  • de begunstigde persoon: hetzij, naam, voornaam, geboortedatum, adres, ondernemingsnummer of nummer van het Rijksregister voor natuurlijke personen als het een natuurlijke persoon betreft; hetzij benaming, rechtsvorm, adres van de maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer als het om een rechtspersoon gaat
  • de kredieten: de toegestane bedragen en de opgenomen bedragen per kredietvorm, muntcode, oorspronkelijke en resterende looptijd en het land van toekenning
  • bijkomende inlichtingen die een betere inschatting van de risico's toelaten: datum en totaal verschuldigd bedrag aan de deelnemer in geval van wanbetaling, de verwachte waarschijnlijkheid door de deelnemer dat een wanbetaling zich binnen de periode van één jaar voordoet, alsook het bedrag dat de deelnemer verwacht om te kunnen recupereren in geval van wanbetaling.

De gegevens met betrekking tot de kredieten en de bijkomende gegevens moeten maandelijks worden meegedeeld. Zij hebben betrekking op de situatie op het einde van een maand en moeten binnen acht kalenderdagen volgend op het einde van de betrokken maand worden meegedeeld.

Sommige verrichtingen dienen evenwel niet te worden gemeld, zoals bijvoorbeeld de kredieten toegekend aan andere kredietinstellingen of de consumenten en hypothecaire kredieten die uitsluitend voor privé doeleinden toegekend worden aan natuurlijke personen; deze laatste worden bij de Centrale voor kredieten aan particulieren geregistreerd.