Doelstelling

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) registreert informatie betreffende kredieten verleend aan rechtspersonen (zoals de ondernemingen) en natuurlijke personen (met name particulieren) in het kader van hun professionele activiteit. Dat geldt voor alle personen, ongeacht hun woonplaats zich in België of in het buitenland bevindt.

Door aan haar deelnemers de mogelijkheid te bieden voor elke geregistreerde begunstigde de gegevens te raadplegen, betekent de CKO een belangrijk instrument in de beoordeling van hun kredietrisico zowel op het ogenblik van de toekenning van het krediet alsook in de permanente opvolging hiervan.

Voor de kredietgever houdt het toekennen van een krediet een risico in tot niet-terugbetaling en/of een risico van niet-betaling van de intresten door de klant. De evaluatie van dit risiso hangt onder andere af van de schuldgraad die de kredietnemer reeds heeft bereikt, d.w.z. het totaal van de kredieten die hij reeds bij diverse financiële instellingen heeft verkregen, alsook van andere parameters, zoals de wanbetalingen en de ingebrachte garanties.

De in de CKO geregistreerde gegevens worden eveneens ingezameld teneinde te worden gebruikt door de Nationale Bank in het kader van haar wettelijke opdrachten (prudentiële controle van de kredietinstellingen, financiële stabiliteit, monetair beleid, ...).