Ik ben een particulier en heb een vraag over:

1. de lijst van wanbetalers (“de zwarte lijst”)

Hoe kom ik terecht op de “zwarte lijst” van wanbetalers? Wat zijn de gevolgen?

Als u geld leent voor privédoeleinden, dan moet u dat uiteraard terugbetalen. Als u een krediet hebt afgesloten en u betaalt uw schuld te laat of helemaal niet terug, dan moet de kredietverlener dat melden aan de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België (NBB).

U komt dan op de ‘zwarte lijst’ van wanbetalers terecht. Dit kan tot gevolg hebben dat u moeilijker een nieuwe lening kan krijgen, omdat kredietgevers verplicht zijn om deze lijst te raadplegen voordat ze een krediet verlenen. 

Hoe raak ik van de “zwarte lijst” af?

U moet eerst uw betalingsachterstand terugbetalen. Nadien is de kredietgever verplicht om de terugbetaling binnen acht dagen aan de CKP te melden. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen bij de CKP. 

OPGELET een ‘geregulariseerde’ wanbetaling blijft nog een jaar lang in de CKP vermeld.

MEER INFO over de bewaartijd van gegevens: Alles over de CKP | nbb.be

Mijn bank heeft de herinneringsbrieven naar mijn oud adres opgestuurd. Ik wil van de “zwarte lijst” worden geschrapt.

U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de correcte terugbetaling van uw kredieten. 

U bent ook verplicht om een adreswijziging aan de kredietgever te melden. Dit moet gebeuren op de manier die bepaald werd in de kredietovereenkomst. Enkel als u kan aantonen dat u dit gedaan heeft, kan uw klacht verder onderzocht worden. We adviseren u alvast om contact op te nemen met uw kredietgever. 

Ik werd geregistreerd na de niet-naleving van de nulstelling voor mijn kredietopening. Mijn bank heeft me niet op de hoogte gebracht en stuurde geen herinnering. Ik wil van de “zwarte lijst” geschrapt worden.

Een nulstelling betekent dat een kredietnemer het opgenomen kredietbedrag volledig moet terugbetalen vóór een bepaalde datum, de zogenaamde nulstellingsdatum.

De kennisgeving door de kredietgever kan op verschillende manieren gebeuren en hoeft niet noodzakelijk per brief. Wij raden u dan ook aan om eerst contact op te nemen met de kredietgever en na te gaan of en op welke manier hij u verwittigd heeft. Indien blijkt dat de kredietgever u niet geïnformeerd heeft, dient hij de registratie in de CKP te corrigeren.

Ik ben gescheiden, mijn ex-echtgeno(o)t(e) heeft een gezamenlijke lening niet terugbetaald. Daardoor ben ik op de zwarte lijst beland. In de echtscheidingsovereenkomst/vonnis staat nochtans dat mijn ex-echtgeno(o)t(e) dit krediet alleen moet terugbetalen

Bij een echtscheiding blijft u in principe aansprakelijk (en dus in de CKP geregistreerd) voor de kredietovereenkomsten die u samen hebt ondertekend. Dit is zelfs het geval wanneer de echtscheidingsovereenkomst of het vonnis bepaalt dat uw ex-echtgeno(o)t(e) alleen moet instaan voor de terugbetaling. 

In de praktijk gebeurt het toch vaak dat de kredietgever ermee instemt dat het krediet enkel nog door die ene persoon wordt terugbetaald. U kan dus best met de kredietgever contact opnemen en het document/vonnis overmaken. Op basis van deze info kan de kredietgever u de “desolidarisatie” toekennen, waardoor u het krediet niet langer mee moet terugbetalen. Dat betekent natuurlijk ook dat de kredietgever u bij de CKP moet schrappen uit deze kredietovereenkomst.

Ik ben het slachtoffer van een bedrieglijke handeling of van oplichterij waardoor ik in de CKP werd geregistreerd. Wat kan ik doen?

U kan best bij de Politie klacht indienen en zo snel mogelijk contact opnemen met de kredietgever die uw gegevens aan de CKP heeft doorgegeven.

Kan ik een nieuwe lening krijgen? Ik sta niet langer op de “zwarte lijst”.

De Nationale Bank van België kan op die vraag niet antwoorden. Enkel de kredietgever kan die beslissing nemen.

2. het rechtzetten van gegevens

Hoe kan ik mijn gegevens laten corrigeren als ik het er niet mee eens ben?

U moet hiervoor contact opnemen met de kredietgever die deze gegevens in de CKP heeft geregistreerd. Indien de gegevens inderdaad onjuist blijken, is de kredietgever verplicht om ze in de CKP recht te zetten.

MEER INFO Gegevens rechtzetten | nbb.be 

3. het raadplegen van gegevens

Kan ik zelf mijn gegevens in de CKP raadplegen?

Ja, elke consument heeft de mogelijkheid om kosteloos de eigen kredietgegevens in de CKP in te kijken.

U kan uw gegevens online raadplegen via Online raadpleging | nbb.be. Dit is de snelste en makkelijkste manier!

Ook kan u uw kredietgegevens opvragen via email, brief of door u met uw identiteitskaart te begeven naar de loketten van de NBB.

MEER INFO Info voor particulieren | nbb.be

Is het mogelijk om een krediet te raadplegen dat op naam van meerdere personen werd afgesloten, bijvoorbeeld een koppel?

Ja. Beide personen moeten in hun aanvraag expliciet om een overzicht vragen van hun persoonlijke gegevens uit de CKP. Ook moet een kopie van de beide identiteitskaarten bijgevoegd worden (recto-verso).

Indien de aanvraag slechts ondertekend is door een persoon, worden alleen de gegevens van deze persoon opgestuurd. Dit is ook het geval wanneer een kopie van de identiteitskaart van slechts een persoon wordt opgestuurd, of wanneer enkel een kant van de identiteitskaart is bijgevoegd. 

4. specifieke situaties

Ik ben gefailleerd verklaard en geniet van de kwijtschelding van mijn schulden. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de onder mijn naam geregistreerde kredieten?

U dient de kredietgevers op de hoogte te brengen van het vonnis. Indien in het vonnis sprake is van de kwijtschelding van de restschulden van de gefailleerde, moet de kredietgever overgaan tot de schrapping van de gefailleerde uit alle kredietovereenkomsten waarbij hij kredietnemer is.

Deze kwijtschelding geldt ook voor de (ex-)echtgeno(o)t(e) of (gewezen) wettelijk samenwonende die persoonlijk verbonden is voor de schulden die de gefailleerde tijdens de duur van het huwelijk of de wettelijke samenwoning heeft aangegaan, voor zover dit gebeurde in het kader van zijn beroepsactiviteit.

Waarom kan ik geen bankrekening meer openen?

Een van de mogelijke redenen is dat u op de ‘zwarte lijst’ staat. Om te weten of dit het geval is, kan u de CKP raadplegen. Meer informatie over de wijze waarop u dit kan doen, vindt u hier

Ik heb niet gebruikte kredietkaarten. Wat doe ik ermee?

Kredietkaarten vormen een beschikbare geldreserve. Het bedrag van deze reserve wordt daarom bij de CKP geregistreerd, zelfs als u er geen gebruik van maakt.

Als u een kredietkaart niet meer wenst te gebruiken en u alle opgenomen bedragen hebt terugbetaald, kan u deze kaart opzeggen bij de instelling die ze heeft uitgegeven. De kredietgever is verplicht dit mee te delen aan de CKP, waarna de gegevens automatisch worden verwijderd.

Ik heb mij borg gesteld voor een krediet. Word ik ook in het CKP-bestand opgenomen?

Neen, personen die zich enkel borg stellen worden niet in de CKP geregistreerd.

Ik heb nog een andere vraag

Allicht vindt u het antwoord terug op de CKP-website

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden. 

Klik hier