Bescherming persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens worden in de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) geregistreerd met als doel om:

  • kredietgevers informatie te geven die hen helpt bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van kandidaat-kredietnemers;
  • aan gegevensinzameling te doen door de Nationale Bank van België (NBB). Als toezichthoudende autoriteit laat dit de NBB toe om een goede beoordeling te maken van de risico's van de financiële sector. 
  • wetenschappelijke, statistische activiteiten en andere activiteiten van de NBB die zij uitoefent volgens de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank (zoals monetair en ander beleid en het prudentieel toezicht).

Persoonlijke rechten

De in de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) geregistreerde personen worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens door:

  • een specifieke vermelding in de kredietovereenkomst zelf;
  • een brief van de Nationale Bank van België bij de eerste registratie op de ‘zwarte lijst’;

Iedereen kan:

  De CKP brengt zelf geen wijzigingen aan het CKP-bestand aan. Dit is de taak van de kredietgevers.

Functionaris voor gegevensbescherming

De NBB beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming ('data protection officer').

U kan contact opnemen met deze functionaris, bijvoorbeeld om uw rechten uit te oefenen of indien u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

 Email: [email protected]

 De klassieke post: 
    Nationale Bank van België
    Functionaris voor gegevensbescherming
    de Berlaimontlaan 14
    1000 Brussel

Wettelijke grondslag

De NBB verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met: