Centraal aanspreekpunt

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België.

Mededeling van de buitenlandse rekeningen aan het CAP
Het CAP bevat eveneens de nummers en de identificatiegegevens van de buitenlandse rekeningen die natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting zelf aan het CAP hebben gemeld: zie hier alle inlichtingen om mee te delen.
  • De Nationale Bank heeft de wettelijke opdracht gekregen een centraal aanspreekpunt (CAP) op te richten, dat wordt belast met het ontvangen vanwege de declaranten van de lijst van hun cliënten en de bankrekeningnummers waarvan deze eigenaar of mede-eigenaar zijn, alsook van de soorten contracten die deze cliënten met de declaranten hebben afgesloten.

  • De instellingen die gehouden zijn de gegevens aan het CAP over te maken zijn de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen gevestigd in België en bedoeld in artikel 322, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

  • Eén keer per jaar, ten laatste op 31 maart, delen de declaranten de identificatiegegevens van hun cliënten mee, alsook de nummers van hun bankrekeningen en de soorten contracten lopende tijdens het vorige jaar. De gegevens worden gedurende acht jaar bewaard.

  • De fiscale administratie kan het CAP raadplegen teneinde bankgegevens op te vragen van een belastingplichtige waarvoor men over aanwijzingen van fiscale fraude beschikt, of in het kader van de belastinginning.

    Natuurlijke personen en rechtspersonen mogen gratis een overzicht van de op hun naam bij het CAP geregistreerde gegevens opvragen, via een aan de NBB gericht schrijven, behoorlijk gedateerd en ondertekend.