Raadpleging

Raadpleging door de fiscale administratie

De fiscale administratie kan het CAP raadplegen teneinde bankgegevens op te vragen van een belastingplichtige waarvoor men over aanwijzingen van fiscale fraude beschikt, of in het kader van de belastinginning.

De raadpleging staat enkel open voor bepaalde ambtenaren van de fiscale administratie in het kader van een strikte procedure vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën die de toelating en de authentificatie van de toegangen beheert.

Raadpleging door de geregistreerde personen

De natuurlijke en rechtspersonen kunnen gratis een overzicht opvragen van de op hun naam bij het CAP geregistreerde gegevens, via een schriftelijke aanvraag, behoorlijk gedateerd en ondertekend, die moet worden opgestuurd naar:

     Nationale Bank van België
     Centraal aanspreekpunt
     de Berlaimontlaan 14
     1000 Brussel

Het dossier van de aanvrager moet volgende elementen bevatten:

  • een duidelijk leesbare recto verso fotokopie van de identiteitskaart of, bij ontstentenis, van een vervangend document, van de persoon die de aanvraag ondertekent; de gevolmachtigde van de rechtspersoon moet bovendien zijn machtiging voorleggen;
  • de nodige identificatiegegevens:
    • als het natuurlijke personen betreft: naam, eerste officiële voornaam, geboortedatum, volledig domicilieadres;
    • als het rechtspersonen betreft: ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen, benaming, rechtsvorm, volledig adres van de maatschappelijke zetel.

Het resultaat van de raadpleging zal kosteloos worden opgestuurd:

  • voor natuurlijke personen: naar het adres vermeld in het Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis, naar het adres vermeld in het officiële identiteitsdocument dat door de betrokkene werd voorgelegd;
  • voor de rechtspersonen: naar het adres vermeld in de Kruispuntbank van ondernemingen of, bij ontstentenis, naar het adres van de gevolmachtigde vermeld in het Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis, naar het adres vermeld in het officieel identiteitsdocument dat door de gevolmachtigde werd voorgelegd.

Behalve indien de aanvrager precies bepaalt voor welke jaren hij de gegevens wenst te ontvangen, zal de raadpleging ambtshalve betrekking hebben op het laatste jaar voor hetwelk een volledige mededeling werd gedaan door alle declaranten (voorbeelden: 2013 tot 31 maart 2015, 2014 tussen 1 april 2015 en 31 maart 2016, ...).

Bovendien kan elke persoon zich tot de declarant richten om de rechtzetting of schrapping te vragen van op zijn of haar naam geregistreerde gegevens die foutief blijken te zijn. De declarant is verplicht deze foutieve gegevens recht te zetten of te schrappen in zijn bestanden en deze wijzigingen onverwijld mee te delen aan het CAP.