Meegedeelde informatie

Eén keer per jaar, ten laatste op 31 maart, delen de declaranten de identificatiegegevens van hun cliënten mee, alsook de nummers van hun bankrekeningen en de soorten contracten lopende tijdens het vorige jaar. De gegevens worden gedurende acht jaar bewaard.

Onze webpagina’s zullen zeer binnenkort aangepast worden om met de laatste wettelijke ontwikkelingen rekening te houden.

Gelieve hier de wijzigingen te vinden die vanaf 1 januari 2022 van kracht zullen worden.

 

De identificatiegegevens zijn:

  • voor de natuurlijke personen: het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis, de naam, voornaam, datum en plaats van geboorte (of bij ontstentenis, het geboorteland);
  • voor de rechtspersonen: het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of, bij ontstentenis, de volledige benaming, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging.

Moet eveneens voor elke persoon worden vermeld:

  • de nummers van de in België geopende bankrekeningen die de cliënt de mogelijkheid bieden inkomsten te ontvangen, contant geld af te halen of te storten of betalingen ten gunste van derden te verrichten of in opdracht van derden te ontvangen en waarvan de cliënt titularis of co-titularis was bij een declarante gedurende het vorige kalenderjaar;
  • de verschillende soorten lopende contracten bij een declarant op eender welk moment van het vorige kalenderjaar.

Het eerste jaar waarvoor de bankrekeningnummers geregistreerd werden, is 2010.

De soorten contracten, in casu deze die van kracht waren in de loop van het jaar 2014, zullen echter pas vanaf januari 2015 aan het CAP worden meegedeeld.

De bewaartermijn van de aan het CAP meegedeelde gegevens bedraagt acht jaar vanaf de afsluitingsdatum:

  • voor wat de identificatiegegevens betreft: van het laatste kalenderjaar waarop de meegedeelde identificatiegegevens betrekking hebben;
  • voor wat de andere gegevens betreft: van het laatste kalenderjaar waarop een afgesloten rekening of een beëindigd contract betrekking heeft.

Na afloop van voormelde bewaartermijn zullen de vervallen gegevens onherroepelijk worden verwijderd.

Bovendien wordt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een in het CAP geregistreerde persoon door diverse voorzorgsmaatregelen gewaarborgd.