Deelnemers

De instellingen die gehouden zijn om de gegevens aan het CAP mee te delen zijn de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen gevestigd in België, bedoeld in artikel 322, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB van 17/07/2013 - Art.1, 2°).

Onze webpagina’s zullen zeer binnenkort aangepast worden om met de laatste wettelijke ontwikkelingen rekening te houden.

Gelieve hier de wijzigingen te vinden die vanaf 1 januari 2022 van kracht zullen worden.

 

De declaranten zijn zowel alle financiële instellingen naar Belgisch recht als de bijkantoren in België van buitenlandse instellingen die zich in hun relatie met de Belgische fiscale administratie kunnen beroepen op het bankgeheim. Het betreft onder andere:

  • kredietinstellingen
  • betalingsinstellingen
  • beursvennootschappen
  • ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur
  • kredietgevers die consumentenkredieten of hypothecaire kredieten verlenen